نویسنده = حسین صافی پیرلوجه
تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 84-51

زهرا حیاتی؛ حسین صافی پیرلوجه؛ فرنوش میرزایی