نویسنده = سعید بزرگ بیگدلی
تحلیل نمودهای اسطوره‎ای در رمان‌های معاصر فارسی از سال 1340 تا 1357 با تأکید بر رمان سووشون

دوره 4، شماره 7، فروردین 1399، صفحه 79-53

حلوه صالح؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ حسینعلی قبادی؛ قدرت الله طاهری