نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
تحلیل روایت شناختی نمایشنامه«مجلس قربانی سنمّار» بر اساس نظریه مونیکا فلودرنیک

دوره 7، شماره 13، فروردین 1402، صفحه 311-281

10.22034/jlc.2022.314154.1429

محمد ( بردیا ) علی زاده ذوالبین؛ اسماعیل نجار؛ بهروز محمودی بختیاری