کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
توازی‌نگری در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» براساس دیدگاه زمان‌پریشی ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/jlc.2023.399664.1568

بهمن نامور مطلق؛ زهرا ابراهیمی ویشکی


کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 212-181

زهره قربانی مادوانی؛ سمیه آقابابائی


تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 50-27

محمد شهبا؛ ماهرخ علی پناهلو


کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ

دوره 1، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-1

زهرا بهرامیان؛ مهیار علوی مقدم؛ فیروزه کاویان