کلیدواژه‌ها = خط داستانی
نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 249-225

علیرضا محمدی کله سر؛ سوسن موسایی