کلیدواژه‌ها = گفتمان
بازیابی معنا از طریق تنش عاطفه‌زا در روایت «زال و رودابه» شاهنامه فردوسی؛ تحلیلی بر اساس نشانه‌معناشناسی گفتمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.393207.1558

سید محمد حسینی معصوم؛ مرجان اکبری


برساخت سوژه‌ی گفتمانی در رمان نوجوان سایه هیولا

دوره 4، شماره 8، آبان 1399، صفحه 150-113

مهناز جوکاری؛ سعید حسام‌پور


تحلیل نظام های معنایی گفتمانی در کتاب تصویری ورود

دوره 4، شماره 8، آبان 1399، صفحه 402-361

مریم مهرورز؛ مسعود مجاوری آگاه؛ الهام اعتمادی