دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-313 
11. نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر

صفحه 249-225

علیرضا محمدی کله سر؛ سوسن موسایی