دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-339 
6. تأثیر نوع طرح‌واره‌ها بر ساخت روایی در متون علمی و ادبی

صفحه 144-117

اکرم شکاریان بهزادی؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری