دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-461 
3. تحلیل تداوم زمانی در رمان حرب الکلب الثانیة

صفحه 73-39

فاطمه اکبری زاده؛ رقیه رستم پور ملکی؛ مونا نعیمی


13. تحلیل نظام های معنایی گفتمانی در کتاب تصویری ورود

صفحه 402-361

مریم مهرورز؛ مسعود مجاوری آگاه؛ الهام اعتمادی