دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 1-607 
4. نظام کنشی در سینمای کیمیایی مروری بر فیلم گوزنها و جرم

صفحه 113-89

10.22034/jlc.2021.133796

یکتا پناه پور؛ پاکزاد یوسفیان؛ سید علی اصغر سلطانی