دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آبان 1401، صفحه 555-1