راهنمای نویسندگان

                                                                                              راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

1. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند (بیش از هشت هزار و پانصد کلمه) معذور است. 

2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار) در صفحه جداگانه ذکر شود.

3. ارجاعات در متن مقاله، درون پرانتز (نام خانوادگی، سال، شماره صفحه/ صفحات‌) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شماره 12) درج شود.

4. پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. مقاله نباید در هیچ‌یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه‌مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.

5. مجله فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه نظریه و نقد ادبی و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

6. مجله در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن ‌آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایشِ فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم.

7. نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را به سامانه الکترونیکی به نشانی portal.iaalc.com ارسال کنند.

مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبة علمی و نام مؤسسة متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی)؛

- چکیدة فارسی (حداکثر 250 کلمه با ذکر هدف و مسئلة مقاله)؛ واژه‌های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)؛ عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیدة انگلیسی؛ واژه‌های کلیدی انگلیسی؛

- مقدمه (تعریف موضوع و مسئله، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش و رویکرد تحقیق)؛

- پیشینۀ تحقیق؛

- چارچوب نظری؛

- بحث و بررسی،

- نتیجه؛

- فهرست منابع؛

راهنمای تنظیم منابع

در ارجاع دهی منابع داخل متن بدین شکل (APA7) عمل نمایید:

الف) مقاله منتشرشده در نشریه:

نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورّب). شماره نشریه (مورب)، شماره صفحات.

کاظمی، ف. (1393). کارکرد زبان‌شناسی سازگانی در کتب درسی دانشگاهی. پژوهش و نگارش کتب درسی، 18، 1ـ27.

قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (1395). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، 19(۳)، 305-310.

Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119

ب) کتاب:

نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب (حروف مورّب). نام و نام‌خانوادگی مترجم. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. گراث

ـ مارنات، گ. (1977). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو. تهران: رشد.

Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. Cambridge University Press.

ج) همایش:

شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام‌بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان و ا. غنی‌پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.

Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).

د) پایان نامه/ رساله:

شاهرخی‌ شهرکی، م. (1385). بررسی شعر کودک از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هلیدی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.

هـ ) الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب

 Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of

work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)

و) پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (باحروف مورب). دوره. تاریخ مراجعه به سایت. > نشانی دقیق پایگاه اینترنتی<

تقاضا می‌شود در تنظیم منابع فارسی و نیز در ترجمة آن‌ها، این نکات لحاظ شود: نشانه‌گذاری (نقطه و دونقطه و گیومه) بین اجزای کتاب‌شناسی، ایتالیک بودن عنوان اثر و بدون گیومه بودن عنوان مقاله، ذکر دقیق شماره نشریه به همان شکلی که در نمونه‌ها آمده است، قید محل نشر و ناشر و مهم‌تر از همه مطابقت دادن سال نشر مندرج در فهرست منابع با آنچه در ارجاعات داخل متن آمده است.

تبصرة 1: رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.

تبصرة 2: معادل لاتین اسامی و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در پی نوشتها آورده شود.

 

راهنمای ارجاع‌دهی و تنظیم متن:

تبصرة 1: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز براساس روش APA نسخۀ 7 باشد بدین شکل: (نام خانوادگی، سال، شمارة صفحه/ صفحات) نوشته شود. برای مثال: (رضایی، 1378، ص. 18؛ حسینی، 1395، ج. 1/ صص.12-18). در مورد منابع غیر‌فارسی، مانند منابع فارسی عمل شود. برای مثال (Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18)

تبصرة 2: نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة 12) درج شود.

تبصرة 3: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت مورب (غیر بولد) و نام «مقالات، شعرها، فیلم ها و داستان‌های کوتاه» داخل گیومه قرار گیرد.

تبصرۀ 4: لازم است منابع لاتین (اعم از انگلیسی و روسی) در ارجاعات درون متنی و داخل پرانتز به قلم لاتین بیایند. اگر نام مؤلف خارج از پرانتز ذکر شد به فارسی بیاید و معادل لاتین برای نخستین بار پی نوشت داده شود.

تبصرۀ 5: فونت فارسی در مقالات B lotus، اندازه 13 و فونت انگلیسی Times New Roman، اندازۀ 12 می‌باشد و فاصله خطوط 1.5 است.

تبصرۀ 6: درج شناسۀ ارکید برای تمام نویسندگان الزامی است. دریافت کد ارکید کار ساده‌ای است و از طریق این لینک می‌توانید جهت ثبت‌نام و دریافت شناسۀ ارکید اقدام فرمایید: www.orcid.org

تبصرۀ 7: ضرورت دارد مشخصات تمام نویسندگان مقاله دقیقاً مطابقت صورت زیر، هم به فارسی و هم به انگلیسی، تنظیم شود:

نمونه برای هیئت‌علمی: رتبه علمی (استاد/ دانشیار/ استادیار)، نام گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

نمونه برای دانشجو: دانشجوی مقطع...، نام رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

نمونه برای دانش‌آموخته: نام مقطع، نام رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور