هویت روایی ریکوری در رمان پاملا: خوانش اگزیستانسیال فمنیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر، ایلام

2 گروه زبانهای خارجی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شیراز - ایران

چکیده

بارزترین ویژگی رمان پاملا، اثر ساموئل ریچاردسون، سبک نامه­نگارانه است. شخصیت اصلی داستان که همان پاملا است، در طی رمان با نوشتن نامه­های متعدد به اشخاص زیادی، هر بار روایت را یک‌تنه بر دوش می­کشد. این ویژگی را می­توان طبق نظریة پل ریکور درباب درون‌گستری و برون‌گستری زمان روایی به‌خوبی تشریح کرد. تبیین این رمان براساس نظریة مذکور، رابطة اگزیستانسیالیسم، فمنیسم و ادبیات را در قالب برون‌گستری زمان در روایت نشان می­دهد و از سوی دیگر از طریق شخصیت پاملا، در قالب نامه­نگاری و اشعار عاشقانه، به جنبة درون‌گسترانة زمان می­پردازد. درعین حال، ریکور یکی از روایت‌شناسانی است که اخلاق را نشئت‌گرفته از مفهوم انسجام روایی زندگی و مفهوم هویت روایی می­داند. هدف این پژوهش تبیین نقش درون‌گستری و برون‌گستری زمان در روایت و نمود آن در انسجام هویت اخلاقی پاملا در حیث اگزیستانسیال فمنیستی است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
ـ حیدری، مجید (1398). «توالی در روایت؛ بسط مدل پل ریکور برای روایت». مجلة پژوهش در هنر و علوم انسانی. ش15. صص1ـ10.
ـ درانتی، ژان­فیلیپ (1393). زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیستی. ترجمة هدی ندایی‌فر. تهران: ققنوس.
ـ دولوز، ژیل و فلیکس گتاری (1392 ). کافکا به‌سوی یک ادبیات خرد. ترجمة رضا سیروان و نسترن گوران. تهران: رخداد نو.
ـ کرکگار، سورن (1380 ). ترس و لرز. ترجمة عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
ـ کولبروک، کلر (1387). ژیل دولوز. ترجمة رضا سیروان. تهران: نشر مرکز.
ـ ماتیوز، اریک (1378). فلسفة فرانسه در قرن بیستم. ترجمة محسن کریمی. تهران: ققنوس.
ـ مردیها، مرتضی (1386). «فمنیسم و فلسفة اگزیستانسیالیسم». مطالعات زنان. س۵. ش۲. صص73ـ87.
ـ نصر اصفهانی، محمدرضا و مریم حقی (1389). «شیرین و پاملا (بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی و پاملای ساموئل ریچاردسون)». پژوهشنامة ادب غنایی. ش14. صص141ـ161.
ـ وارنوک، مری (1379). اگزیستانسیالیسم و اخلاق. ترجمة مسعود علیا. تهران: ققنوس.
- Barns, E. (2015). The Paradoxes of Female Authorship in Samuel Richardson’s Pamela, or Virtue Rewarded, Jane Austin’s Emma and Henry James’ The Portrait of a Lady. M.A. Thesis. City University of New York (CUNY).
- Blackham, H.J. (1983). Six Existentialist Thinkers. London: Routledge Publications.
- Curron, L. (2011). "Into Whosoever Hands Our Letters Might Fall: Samuel Richardson’s Correspondence and “the Public Eye”". Eighteenth Century Life. Vol. 35. No. 1. pp. 51-64.
- Holda, M. (2017). "The Demand of the Other in Paul Ricour’s Philosophical Hermeneutics". Logos-i-Ethos. Vol. 1. No. 44. pp. 71-88.
- Kjelland, J. (2008). "The 18th Century Novel: Defining and Redefining Realism". The Delta. Vol. 3. Issue 1. pp. 32-44.
- Letche, J. (2007). Fifty Key Contemporary Thinkers. London: Routledge Publication.
- Oliver, K.M. (2008). Samuel Richardson, Dress and Discourse. McMillan: Palgrave.
- Pirovolaksis, E. (2010). Reading Derrida & Ricoeur. State University of New York Press: Albany.
- Richardson, S. (2001). Pamela, or Virtue Rewarded. New York: Oxford University Press.
- Sartre, J.P. (1966). Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology. Hazel E. Barnes (Trans.). New York, NY, USA: Washington Square Press.
- Stanzel, F. (1984). A Theory of Narrative. C. Goedsche (Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Watt, I. (1957). The Rise of Novel. London: Pimlico.