فرایند پذیرش مقالات

 شرایط پرداخت هزینه های ثبت مقالات در سامانه و پذیرش و چاپ

 شماره کارت انجمن: 5859837000023834 شماره حساب: 143384160

بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن علمی نقد ادبی ایران

1-مبلغ 2500000 ریال (250 هزار تومان) بابت بررسی اولیه، شامل ثبت در سامانه و شروع فرایند داوری

        الف) مقالات دریافت شده در سامانه پس از بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی و هیات تحریریه مجله، جهت پرداخت هزینه اولیه (داوری) و شروع فرایند آن به نویسنده ارسال میگردد. نامه ی این هزینه از طریق سامانه ی مجله به نویسنده ارسال می شود و شامل نویسندگانی می شود که این نامه را دریافت کرده اند.

        ب) پس از پرداخت وجه اولیه و ارسال رسید پرداختی به مجله و تایید دریافت توسط مجله، چرخه  داوری مقاله آغاز خواهد شد.

2-مبلغ 5500000 ریال (550 هزار تومان) بابت هزینه های پذیرش، چاپ و نشر مقاله

      ج) پس از تایید و بازنگری داوران و هیات تحریریه ی مجله، مقاله به مرحله پذیرش جهت چاپ خواهد رسید که در این مقطع نامه پرداخت وجه مرحله دوم به نویسنده ارسال میگردد.