نگاه به جهان به‌مثابة گفتمان روایت یا تجربة زیسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدة زبان و ادبیات خارجی تهران‌مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدة زبان و ادبیات خارجی، واحد تهران‌مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اساساً می‌توان دو نگاه به جهان را ازهم تمیز داد: یکی نگاهی که در نشانه‌شناسی کلاسیک روایی شاهد آن هستیم که جهان را به‌مثابة «متن» یا «گفتمان روایی» درنظر می‌گیرد و از این رو به رمزگشایی از آن می‌پردازد و دیگر نگاهی که جهان را نه به‌منزلة «متن»، بلکه به‌مثابة «تجربة زیسته» می‌پندارد. درخصوص نگاه اول باید گفت ما جهان را همچون برگی از کتابی تلقی می‌کنیم که در آن نشانه‌هایی که باید مورد خوانش قرار دهیم، ثبت شده‌اند. لذا فهم جهان برابر است با رمزگشایی از آن اَشکال آشکار‌شده‌ای که، چه کلامی و چه غیرکلامی، همچون متن‌هایی تلقی می‌شوند که گویی «می‌خواهند چیزی بگویند». اما برعکس براساس نظام دوم، جهان را نه «خوانش»، بلکه «حس» می‌کنیم. در این مقاله، ضمن تجزیه و تحلیل این دو نگاه هستی ـ در ـ جهان و تأکید بر تمایز آن‌ها در تعامل شخصیت‌ها با جهان پیرامون، برآنیم به این پرسش بنیادین جواب دهیم که چگونه می‌توان بین این دو نگاه و نظام‌های معنایی ـ تعاملی لاندوفسکی ارتباط برقرار کرد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
ـ شهباز، حسن (1353). سیری در بزرگترین کتاب‌های جهان. تهران: امیرکبیر.
ـ معین، مرتضی‌بابک (1396). ابعاد گمشدة معنا. تهران: علمی و فرهنگی.
ـ داستایوفسکی، فیودور (1391). همزاد. تهران: نشر ماهی.
- Stendhal, (1967). Le Rouge et le Noir. Paris: Rombaldi.
- Bardèche, M. (1974). Stendhal Romancier. Paris: Editions de la Table Ronde.
- Benoit, V. (1980). Le Monde Féminin Dans des Romans de Guy de Maupassant: "une Vie", "Mont-Oriol", "Bel-Ami", "Pierre et Jean". Avignon: Université d’Avignon.
- Courtés, J. (1991). Analyse Sémiotique du Discours, De L’énoncé à L’énonciation. Paris: Hachette.
- Geninasca J. (1997). "Le regard esthétique". In La parole littéraire. Paris, PUF.
- Greimas, A.J. (1966). Sémantique Structurale. Paris: Larousse, (rééd. Paris, PUF, 2002).
- Landowski, E. (1997). Présences de L’autre. Paris: PUF.
- ــــــــــــــــ (2004). Passions Sans Nom. Paris: PUf.
- ــــــــــــــــ (2005). Les Interations Risquées. Limoge: Plum.
- ــــــــــــــــ (2013). "Unité de sense; ’pluralité de régimes‘ Séminaire de Socio-Sémiotique". CNRS. (9). pp. 26-43.
- Manzini, F. (2015)."Reading Julien Sorel in the age of terror". Journal of the Society of Dix-Neuviemistes. 15.
- Maupassant, G.de. (1999). Bel-Ami. Paris: Gallimard.
- Merleau-Ponty, M. (1964). Le Visible et L’invisible, Suivi de Notes de Travail. Edited by Claude Lefort. Paris: Gallimard.
 
دوره 4، شماره 7
فروردین 1399
صفحه 276-255
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399