ظرفیت‌‌شناسی نقد فرهنگی روایت (پی‌آمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

موضوع پژوهش حاضر ظرفیت­شناسی نقد فرهنگی روایت و هدف آن کمک به کاربرد بیشتر ادبیات روایتی به‌منظور استفاده از ظرفیت­های آن در نقد فرهنگی است. نقد فرهنگی اهداف متعددی دارد؛ ازجمله اینکه می­خواهد پروژه­ای برای کاربردی کردن ادبیات روایتی در جامعۀ مدرن که به متون ادبی علاقة چندانی ندارد، باشد. این چالش فرهنگی بزرگی است که پژوهشگران ادبیات و مطالعات فرهنگی و روایت­شناسی درمورد آن می­اندیشند و می­خواهند برای رفع آن راهکارهای عملی ارائه دهند. در چنین شرایطی، اگر روایت می­خواهد به جامعه راه پیدا کند، باید ویژگی­های خاصی داشته باشد. برخی از ویژگی­های کلی روایت داستان‌پردازی، زبان نمادین، بازنمایی و ویژگی­های نشانه­شناختی است. اما این ویژگی­های کلی موجب قابلیت­های فراوان دیگری هم در روایت می­شود که آن را به فضای مناسبی برای نقد فرهنگی تبدیل می­کند. گرایش فرهنگی روایت، تحلیل بازی قدرت، جامعه­شناسی ادبیات روایتی، مطالعات متن‌محور، و کشمکش، گفت­و­گو و ماجرا مؤلفه­های فرهنگ­ساز روایت هستند که پژوهش حاضر در تحلیل ظرفیت­های نقد فرهنگی آن­ها را بررسی می­کند. وجه مشترک همۀ این مؤلفه­ها این است که به ارزش­های انتقادی گفتمان ادبی می­افزایند و از طریق تبدیل ادبیات روایتی به فضای نقد و نو­آوری، ظرفیت­های تولید و نقد فرهنگی روایت را تقویت می­کنند. بنابراین دستاورد پژوهش حاضر این است که ظرفیت­های نقد فرهنگی روایت را تبیین می­کند و از طریق کمک به کاربرد بیشتر ادبیات روایتی، به امکانات نقد فرهنگی و مطالعات فرهنگی می­افزاید.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
- احمدی، اصغر و دیگران (1393). «تحلیل گفتمان سیاسی رمان ‘تنگسیر’ صادق چوبک». مطالعات فرهنگی و  ارتباطات. ش36. صص95ـ130.
- اسمیت، فیلیپ (1391). درآمدی بر نظریة فرهنگی. ترجمۀ حسن پویان. چ3. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی. 
- بهشتی­نژاد، مهدی (1395). «نقد نظریة فرهنگی آنتونی گیدنز». مطالعات تحول در علوم انسانی. ش6. صص82ـ102.
- لوکاچ، جورج (1392). جامعه­شناسی رمان. ترجمة محمدجعفر پوینده. چ2. تهران: نشر ماهی.
- بارت، رولان (1377). نقد و حقیقت. ترجمة شیرین­دخت دقیقیان. تهران: نشر مرکز.
- دولت­آبادی، محمود (1383). دیدار بلوچ. تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه.
- لوونتال، لئو (1386). رویکرد انتقادی در جامعه­شناسی ادبیات. ترجمه و گردآوری محمدرضا شادرو. تهران: نشر نی.
- Ahmadi, A. et al. (2014). "An analysis of the political discourse in Sadegh Choobak’s Tangsir". Cultural Studies and Communications. No. 36. pp. 95-130.
- Allen, G. (2003). Roland Barthes. London: Routledge, Routledge Critical Thinkers.  
- Barthes, R. (1984). "From Work to Text". in The Rustle of Language. Translated from French into English by Richard Howard in 1986. New York: Hill and Wang. pp. 56-64. PDF.  
- Barthes, R. (1988). Critique et verite. (translated into Farsi by Shirindokht Daghighian). Tehran: Markaz Publications.
- Barthes, R. (1974). S/Z. (Translated into English by Richard Miller). Malden: Blackwell Publishing.
- Beheshtinejad, M. (2016). "A critique of Anthony Giddens’ cultural theory". Transformations in Human Science. No. 6. pp. 82-102.
- Bercovitch, S. (1998). "The Function of the Literary in a Time of Cultural Studies". in Culture and the Problem of Disciplines. Ed. by John Carls Rowe. Columbia:  Columbia UP. pp. 69-87.
- Bruner, J. (1991). "The Narrative Construction of Reality". Critical Inquiry. Vol. 18. No. 1. pp. 1-21.
- Dowlatabadi, M. (2004). A visit to the Balouch (in Farsi). Tehran: Negah Publishing Institute.
- Fluck, W. (1983). "Literature as Symbolic Action." Amerikastudien/American Studies   (Amst.) Eine Viertejahrsschrift/A Quarterly. Vol. 28. No. 3. pp. 359-371.   
- Fluck, W. (1988). "Fiction and Fictionality in Popular Culture: Some Observations     on the Aesthetics of Popular Culture". Journal of Popular Culture. Vol. 21. No. 4. pp. 49-62.
- Freedman, J. (2008). "What Maggie Knew: Game Theory, The Golden Bowl, and the Possibilities of Aesthetic Knowledge". The Cambridge Quarterly. Vol. 37. No. 1. pp. 98-113.
- Greenblatt, S. (1980). Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare.     Chicago: University of Chicago Press.
- Herman, L. & Vervaeck, B. (2009). "Narrative Interest as Cultural Negotiation".     Narrative. Vol. 17. No. 1. pp. 111-129.
- Johnson, R. (1986-1987). "What Is Cultural Studies AnyWay?." Social Text. No.16. pp. 38-80.
- Lowenthal, L. (1932). "Zur gesellschaftlichen Lage der Literature". Zeitschrift fur Sozialforschung. Vol. 1. No.1-2. pp. 85-102. 
_____________ (1989). "On sociology of literature" (translated into English by Susanne Hoppmann-Lowenthal, in Max Horkheimer et al. Critical Theory and Society. NY: Routledge, pp. 40-51.
_____________ (1987). "Sociology of literature in retrospect" (translated into English by Ted R. Weeks). In Martin Jay (Ed.). An unmastered past: The autobiographical reflections of Leo Lowenthal. Berkeley: University of California Press. pp. 163-182.
- Lukacs, G. (2013). Balzac et le realisme francais. (translated into Farsi by Mohammad Jafar Pouyandeh). Tehran: Mahi Publications.
- Owen, S. (2008). "Introduction". in Richard Hoggart and Cultural Studies. Edited by Sue Owen. London: Palgrave MacMillan. pp. 1-19.  PDF.  
- Pynchon, T. (2006). The Crying of Lot 49. New York: Harperperennial & Modernclassics.
- Robison, M.B. (2011). "The Power of Words: Othello as Storyteller". in     Storytelling, Self, Society. Vol. 7. No. 1. pp. 63-71.
- Sardar, Z. & Van Loon, B. (1998). Introducing Cultural Studies. Edited by Richard Appignanesi. New York: Totem Books. PDF.
- Smith, P. (2012). Cultural theory: an introduction (translated into Farsi by Hassan Pouyan). Tehran: Cultural Research Bureau
- Stevenson, L. (1960). The English Novel: A Panorama. Boston: Constable & Co. LTD. 
- Van Dijk, T.A. (1993). "Principles of Critical Discourse Analysis".  Discourse and Society. Vol. 4. No. 2. pp. 249-283.