تحلیل فرایند تعلیق به واسطۀ رمزگان هرمنوتیکی– معمایی در روایت پیش رونده (مطالعۀ موردی روایت پلیسی- جنایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین،‌ ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)،‌ قزوین، ایران

چکیده

در نگاهی کلی، ‌روایت­ها به دو دستة پیش­رونده (در­حال حرکت) و ایستا (ثابت) تقسیم می‌شوند. روایت­های پیش­رونده، متون زبان­بنیادِ تعلیق­واری هستند که ابزارهای روایی مختلفی باعث ایجاد انتظار و کشش روایت در آن‌ها می­شود. یکی از نمونه‌روایت­های پیش­رونده رمان پلیسی است که هماهنگی و یک‌پارچگی میان عناصر شکل­دهندة متن معیار مناسبی برای فهم و لذت مخاطب است و مراد از یک‌پارچگی، استفاده از الگوهایی خوانا و طبیعی برای آشناسازی آن نزد مخاطب است. بر همین اساس، در این جستار تلاش شده ­است ضمن واکاوی سازه‌های روایی دو گونة روایت (پیش­رونده و ایستا) به مطالعۀ زیربنای عنصر تعلیق در رمان پلیسی پرداخته شود. برای اعتبار علمی یافته­ها، نظریۀ رمزگان هرمنوتیکی رولان­ بارت اساس تحلیل قرار گرفت و با ردگیری رمزگان هرمنوتیکی ـ معمایی در رمان پلیسی با بررسی نمونة ­موردی چند اثر، فرایند شکل‌گیری، انسجام و معناسازی طرح در این­گونه روایت بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد ساختار تعلیق ­منحصراً در رمان پلیسی متشکل از انسجام عناصر روایی ـ معنایی (رمزگان روایی) شامل «بازشناسی معما»، «پراکندن سرنخ‌ها»، «به‌تأخیر انداختن پاسخ»، «ارائة راهنمایی‌های دروغین» و «بازنمایی حقیقت» است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
-      آلن، گراهام (1385). رولان بارت. ترجمۀ پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
-      آلن‌پو، ادگار (1395). داستان‌های کوتاه. ترجمة زیبا گنجی. تهران: نگاه.
-   اسکولز، رابرت (1379). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمة فرزانه طاهری.
تهران: آگه.
-      اسمیت، دانیل (1398). چگونه مثل شرلوک هولمز فکر کنیم؟ ترجمة مریم رفیعی. تهران: ایران بان.
-      بارت، رولان (1387). درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها. ترجمة محمد راغب. تهران: فرهنگ صبا.
-      برسلر، چارلز (1396). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی. ترجمۀ حسین پاینده. تهران: نیلوفر.
-      پزشک، حسن (زیر نظر)(1377). فصلنامة روایت و ضدروایت. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
-      تامپسون، لارا (1396). آگاتا کریستی. ترجمة بهادر میثاقیان. تهران: روزنه.
-      زبردست، شریفه (1392). بررسی ساختار روایی خانۀ ادریسی‌ها، جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان براساس رویکرد رولان بارت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه کردستان.
-      سجودی، فرزان (1387). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.
-      شکلوفسکی، ویکتور (1383). «زیر چتر معما ـ ساختار پیچیدة رمان جنایی». ترجمة مبینا ساداتی. مجلة ادبیات داستانی. ش32. صص31ـ49.
-      عبادیان، محمود (1379). انواع ادبی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
-      قاسم­زاده، سیدعلی و فضل‌الله خدادادی (1397). «معمای ریاضی‌وار داستانی از تاریخ هرودوت با تکیه ‌بر نظریة تزوتان تودوروف». فصلنامة ادبیات معاصر جهان. د23. ش1. صص81ـ100.
-      کریستی، آگاتا (1390). چمن خونین. ترجمة بهرام افراسیابی. تهران: نگاه.
-      مدرسی، فاطمه (1390). فرهنگ توصیفی نقد و نظریة ادبی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      مکاریک، ایرنا ریما (1385). دانشنامۀ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.
- منو، یاسمین (1394). ادبیات سیاه ـ گفتارهایی در سبک پلیسی ـ جنایی. تهران: جهان کتاب.
- نودلمن، پری (1387). «داستان­های مصور (از ایده تا متن)». ترجمة سپیده خیرخواه. ادبیات داستانی. ش69. صص35ـ51.
- Allan Poe, E. (2016). Short stories (translated into Farsi by Zibo Gangipour). Tehran: Negah Publication.
- Allen, G. (2006). Roland Barthes (translated into Farsi by Payam Yazdanjoo). Tehran: Markaz Publication.
- Barthes, R. (1970). S/Z. Richard Howard & Richard Mille (Trans.). New York: Hill & Wan.
_________ (1974). Introduction to structural analysis of narratives: Image-music-text. London: Fontana Press.
_________ (2008). An introduction to structural analysis of narratives (translated into Farsi by Mohamad Ragheb). Tehran: Farhange Saba Publication.
- Besler,Ch. (2017). An introduction to theories and methods of literary criticism (translated into Farsi by Hossain Payandeh). Tehran: Niloufar Press.
- Bowman, P.J. (2000). Theodor Fontana's Cécile: An Allegory of Reading .German Life & Letters 53:1 January.
- Bowman, Ph. (2000). Theodor Fontana's Cécile: an allegory of reading, German life & letters. London: Penguin Press.
- Christie, A. (2011). Bloody grass (translated into Farsi by Bahram Afrasiyabi) Tehran: Negah Press.
- Culler, J. (1975). Structuturalist poetics. London: Routledge Press.
- Ebadian, M. (2000). Literary types (in Farsi). Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Art Press.
- Eco, U. (1979). "Notes on narrative embedding". Poetics Today. Vol. 2. No. 2. pp. 41-59.
- Lancer, S.S. (1986). The narrative act: point of view in prose fiction. Princeton: Princeton UP.
- Makaryk, I.R. (2006). Encyclopedia of contemporary literary theories (translated into Farsi by Mehran Mohajer & Mohamad Nabavy). Tehran: Agah Press.
- Menu, Y. (2015). Black literature - discourses in a crime fiction style (in Farsi) Tehran: Jahane Ketab press.
- Modarressi, F. (2011). Descriptive culture of literary criticism and theory (in Farsi) Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies Press.
- Nikolayva, M. (1987). The Narrative & Stractur. Paris: Panguan prss.
- Nodelman, P. (2008). "Comic strips: from idea to text" (translated into Farsi by Sepideh Khairkhah). Journal of Fiction. Vol. 69. pp. 35-51.
- Perry, M. (1979). "Literary dynamics: how the order of a text creates its meanings". Poetics Today. Vol. 1 & 2. No. 35 & 64. pp. 311-361.
- Pezeshk, H. (1998).Narrative and narrative quarterly (in Farsi). Tehran: Farabi Cinema Foundation Press.
- Qasemzade, S.A. & Khodadadi, F. (2018). "The mathematical riddle is a story from the history of Herodotus based on the theory of Tzutan Todorov". Journal of Contemporary World Literature. Vol. 23. No. 1. pp. 81-100.
- Scholes, R. (2000). An introduction to structuralism in literature (translated into Farsi by Farzaneh Tahery). Tehran: Agah Press.
- Shklovsky, V. (1964). Stendhal et les problems du roman. Paris: Corti.
- Shklovsky, V. (2004). Under the riddle - the complex structure of a crime novel (Translated into Farsi by Mobina Sadati). Journal of Fiction. Vol. 32. pp. 31-49.
- Smith, D. (2019). How to think like Sherlock Holmes? (translated into Farsi by Mariyam R). Tehran: Iranban Press.
- Sujudi, F. (2008). Applied semiotics (in Farsi) Tehran: Elm Press.
- Thompson, L. (2017). Agatha Christie (translated into Farsi by Bahador Misaghiyan). Tehran: Rozaneh Press.
- Todorov, T. (1981). Introduction to Poetics. Brighton: Harvester.
- Zabrdast, Sh. (2013). Investigating the narrative structure of the House of the Idrisians, the Wandering Island and the Wandering Sarban based on Roland Barthes's approach. MA Thesis of Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Iran.