تأثیر و جلوه های روایی ادب پارسی در نام من سرخِ اورهان پاموک ( با تأکید بر بینامتنیت و ترانسپوزیسیون ژنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران،‌ ایران

چکیده

یکی از راه‌های آشنایی بیشتر با فرهنگ و ادبیات کشورهای دیگر که از مفاخر ادبیات فارسی بسیار اثر پذیرفته‌اند، بررسی متونی است که در حوزة ادبیات دادوستدهایی با یکدیگر داشته‌اند. روش‌هایی مانند ادبیات تطبیقی و روابط بینامتنی مشترکات ادبی، فرهنگی و هنری میان دو کشور را آشکار می‌کنند. یکی از جریان‌های اثرگذار در رمان‌نویسی معاصر ترکیه رویکرد پسامدرن است که با الگوبرداری از غرب در میان نویسندگان رواج یافت. در این آثار می‌توان به بازآفرینی آثار پیشین و اثرگذار ادبیات در قالب روایت به‌عنوان یکی از عناصر شاخص در روایت‌های پست‌مدرنیستی اشاره کرد که با رویکردهای بینامتنی امروزه قابل تحلیل است. در این میان، آثار رمان‌نویس معاصر ترکیه، اورهان پاموک، نشان‌دهندة روابط بینامتنی عمیقی است که در حوزة ادبیات بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد؛ زیرا معنای متن اصلی اورهان پاموک در نام من سرخ به‌وسیلة متون دیگر پی‌ریزی شده است. از این رو در این مقاله به تأثیر و جلوه‌های ادب پارسی در چارچوب نظریة ترامتنیت ژنت با تأکید بر بینامتنیت و گونة ترانسپوزیسیون در رمان نام من سرخ پرداخته شده است. 
 

کلیدواژه‌ها


منابع
-         آلن، گراهام (1385 ) بینامتنیت. ترجمة پیام یزدان‌جو. تهران: نشر مرکز.
-         تجویدی، اکبر (1375). نگاهی به هنر نقاشی ایران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-         دبیرسیاقی، سیدمحمد (1389). برگردان روایت‌گونة شاهنامه فردوسی به نثر. چ10. تهران: قطره.
-         نظامی‌گنجوی، حکیم جمال‌الدین ابومحمد الیاس. (1389). خمسه نظامی گنجه‌ای. به‌کوشش دکتر سعید حمیدیان. تهران: قطره.
-         فردوسی، ابوالقاسم (1388). شاهنامه. به‌کوشش دکتر سعید حمیدیان. چ16. تهران: قطره.
-         ساسانی فرهاد و مهرناز گیگاسری (1388). «بررسی پیوندهای بینامتنی در متون رادیویی». پژوهشگاه فرهنگستان هنر. ش12. صص129ـ140.
-         منشی، ابوالمعالی نصرالله (1371). کلیله و دمنه. به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی. تهران: امیرکبیر.
-         نامورمطلق، بهمن (1390). درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها. تهران: سخن.
-         ـــــــــــــــ (1391). «گونه‌شناسی بیش‌متن». فصلنامة پژوهش‌های ادبی. ش38. صص139ـ151.
-         سعدی، مصلح‌الدین (1381). گلستان سعدی. به تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی. چاپ ششم. تهران: انتشارات خوارزمی.
-         ـــــــــــــــــــ (1384). بوستان سعدی. به تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی. چ8. تهران: خوارزمی.
Allen, G. (2006). Intertextuality (Translated into Farsi by Payam Yazdanjoo). Tehran: Markaz Publishing.
Dabirsiyaghi, M. (2010). Translating the narrative of Ferdowsi Shahnameh into prose (in Farsi). Tehran: Qatre
Ferdowsi, A. (2009). Shahnameh (edited by Saeed Hamidian). Tehran: Ghatreh Publishing.
Genette, G. (1982).Palimpsestes. Paris: Edition du Seuil.
Gignoux, A.C. (2005). Lnitiation A L’intertextualité .Paris: Ellipses.
Https//www.nytimes.com/opinion/16.mon4.html?searchReultPostion=4. 2006/10/16
Https://www.nytimes.com.opinion/16mon4 .html?search Result Position=4 ./2006/10/16.
Isılksalan, N. (2007). Postmodern öretıvebir Postmodern Roman çözümlemesı: Kara Kıtap/ orhanPamuk .Cilt. Vol:7- Sayı. Anadolu: Anadolu Unıversıty Journal of Socıal Scıences.
Kıran, Zeynel ve Kıran, Ayse (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara :Seçkin Yayınevi.
Monshi, A. (1992). Kalila wa Dimna (edited by Mojtaba Minavi Tehrani). Tehran: Amirkabir.
Namvar Motlagh, B. (2011). An Introduction to intertextuality: Theories and applications (in Farsi). Tehran: Sokhan.
Namvar Motlagh, B. (2012). "Hypertext typology". Quarterly Journal of Literary Research. Vol. 38. pp. 139-151.
Nezami Ganjavi, J. (2010). Five military closets (edited by Saeed Hamidian). Tehran: Ghatreh Publishing.
Pamuk, O. (2011). Benim Adım Kırmızı. Istanbul. İletişim.
Saadi, M. (2001). Sa'adi's Golestan (edited by Gholam Hossein Yousefi). Tehran: Kharazmi.
Saadi, M. (2005). Sa'adi's Bustan (edited by Gholam Hossein Yousefi). Tehran: Kharazmi.
Sasani Farhad, G. (1388). "Investigating intertextual links in radio texts". Academy of Arts Research Institute. Vol. 12. pp. 140-129.
Tahran Times (tr.mehrnews.com) 4 Kasım 2007 (MNA).
Tajvidi, A. (1996). A review on the art of Iranian painting (in Farsi). Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
-www.isna.ir/news/96061910949/20/06/1396.