ساختار رمان به هادس خوش آمدید براساس نظریۀ ژپ لینت ولت و گرماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

از دیرباز، داستان، گستردگی و شکل­گیری آن در ادبیات ملل گوناگون جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داشته و همواره یکی از دغدغه­های محققان ادبی، جمع‌آوری و طبقه­بندی آن براساس معیارهای مختلف ادبی بوده است. این پژوهش به بررسی ساختار رمان به هادس خوش آمدید، نوشتۀ بلقیس سلیمانی، برمبنای نظریۀ روایی و ساختاری ژپ لینت ولت و گرماس پرداخته است. با قرار گرفتن درمقابل یک گفته، متن یا داستان می­توان آن را از زوایای متفاوت همچون خیال­پردازی­های ناب، طرح بدیع داستان (پی‌رنگ)، شخصیت‌شناسی (الگوی کنشی)، زاویة دید متفاوت و... بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نویسنده چگونه برای تولید معنا در داستانش از عناصر ساختاری مذکور سود برده است. در این پژوهش، پس از تعریف چهار عنصر ساختاری روایت و نشانه- معناشناسی، به تحلیل این عناصر در ساختار داستان پرداخته و جایگاه آن­ها در رمان نام‌برده با شاهدمثال بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


اوسیلین، برنارد، دوروتی اوسیلین و ند هوپس (1380). خدایان یونان. ترجمة حسن اسماعیلی. قم: مجمع ذخائر اسلامی.
احمدی، بابک (1378). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا.
ریمون کنان، شلومیث (1387) روایت داستانی: (بوطیقای معاصر). ترجمة ابوالفضل حری. تهران: نیلوفر.
سلیمانی، بلقیس (1388). به هادس خوش آمدید. تهران: نشر چشمه.
شعیری، حمیدرضا (1388). مبانی معناشناسی نوین. تهران: سمت.
علوی‌مقدم، مهیار و سوسن پورشهرام (1387). کاربرد الگوی کنش­گری در نقد شخصیت­های داستانی نادر ابراهیمی. تهران: گوهر گویا.
لینت ولت، ژپ (1390). رساله­ای درباب گونه­شناسی روایت نقطۀ دید. ترجمة علی عباسی و نصرت حجازی. تهران: علمی فرهنگی.
محمدی، محمدهادی و علی عباسی (1380). صمد: ساختار یک اسطوره. تهران: چیستا.
میرصادقی، جمال (1390). عناصر داستان. تهران: سخن.
همیلتون، اویت (1383). خدایان. ترجمة عبدالحسین شریفیان. تهران: اساطیر.