روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان : پیکربندی های تفسیری و اجتماعی فهم روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی. دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3 دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات

چکیده

تحلیل روایتی نشان دهنده فـرایند انـتقال معنا از محقق‌ به‌ خواننده است. این مقاله بر آن است تا تصویری از کاربرد تحلیل روایتی در علوم اجتماعی به ویژه مطالعات شهری ساخته و پرداخته نماید. تحلیل روایی می‌کوشد از استفاده‌ی صرفا کلامی از روایت فراتر رفته، با تجزیه و تحلیل دیدگاه‌ها و پیش انگاره‌ها که در داستان آشکار می‌شوند، به بررسی چگونگی شکل‌گیری تجربیات انسانی بپردازد. اگرچه به نظر می‌رسد که ارزیابی فقط توسط راوی انجام می‌شود، در واقع می‌توان آن را حاصل روندی مذاکره‌ای دانست که در آن راوی و شنونده به توافقی برای درک معنا می‌رسند. نمونه‏ای از این روایت‏گری‏ها را می‌توان در تصویرسازی پدیده اعیانی‌سازی شهری از منظر ذی‏نفعان آن دید. این تصویرها که مبتنی بر تجربه زیسته عاملان اجتماعی مذکور است در قالب مصاحبه‌های باز و عمیق قابل صورت‌بندی، روایت‏گری و در مراحل بعد تفسیر و احصاء معنا در قالب رویکردی تأویل گرایانه است. مضمون اصلی روایت برساخته شده از داستان واره‌های عاملان اعیانی‌سازی در قلمرو مکانی مورد مطالعه را می‌توان تحت عنوان «خسران‌زدگی تظاهری» صورت‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، بابک (1387). ساختار و هرمنوتیک. تهران: گام نو.
- اسمیت، نیل (۱۳۹۰). مرزبندی نوین شهری، بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه­توز. ترجمۀ حسام زند حسامی. تهران: دانشگاه تهران.
- بلیکی، نورمن (1392). استراتژی­های پژوهش اجتماعی. ترجمۀ هاشم آقابیگ پوری. تهران: دانشگاه تهران.
- ترکمه، آیدین (1393). درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور. تهران: تیسا.
- جان، جانگ­سو (1395). ساخت اجتماعی ادارۀ امور عمومی: رویکردهای تفسیری و انتقادی. ترجمۀ غلامرضا معمارزاده و لقمان رحمانپور. تهران: اندیشۀ گوهربار.
- جعفرزاده نجار، مرتضی و جنتی (1388). «شیوه­های موفق تأمین منابع مالی از محل منابع داخلی در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، مطالعۀ موردی اطراف حرم مطهرحضرت رضا (ع)». دومینکنفرانسبین‌المللیتوسعۀنظامتأمینمالیدرایران. تهران: مرکز تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف .
- حقیقی، مانی (1378). گزینش و ویرایش، سرگشتگی نشانه‌ها، نمونه‌هایی از نقد پسامدرن. تهران: نشر مرکز.
- شعیری، حمیدرضا (1388). «از نشانه­شناسی ساخت­گرا تا نشانه ـ معناشناسی گفتمانی». فصلنامة نقد ادبی. س2. ش8. صص 33-51.
- فی، برایان (1389). پارادیم‌شناسی علوم انسانی. ترجمۀ مرتضی مردیها. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
- کلنیوسکی، نانسی (1393). شهرها و جامعه. ترجمۀ محمدحسن خطیبی بایگی. تهران: تیسا.
- گریدر، ویلیام (1395). منطق جنون‌آسای سرمایهداری جهانی. ترجمۀ سلامت رنجبر بویاغچی. تهران: آگاه.
- مؤمنی، سیما (1932). «پدیدارشناسی مکان و احیای مکان فردا». همایش سالانۀ ساختمان آینده.
- نوغانی محسن و اعظم عباچی (1396). «روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت». روش‌شناسیعلومانسانی. س23. ش90. صص 141-169.
- هاروی، دیوید (۱۳۹۵). پاریس پایتخت مدرنیته. ترجمۀ عارف اقوامی مقدم. تهران: پژواک.
- هال، پیتر و اولریخ فایفر (1388). آیندۀ شهری قرن 21. ترجمۀ اسماعیل صادقی و ناهید صفایی. تهران: نشر جامعۀ مهندسان مشاور ایران.
- هایک، فریدریش آگوست فون (۱۳۹۴). فردگرایی و نظم اقتصادی. ترجمۀ محسن رنجبر. تهران: نشر مرکز.
- Ary, D. et al. (2014). Introduction to research in education. Australia: Wadsworth.
- Bal, M. et al. (2013) "Stakeholder engagement: achievimg sustainability in the construction sector".sustainability. No. 6. pp. 695-710.
- Bhaskr, R. (1979). The Passibility of naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences.Brghton : Harvester.
- Clandinin, D. J. )2010.( Narrative Inquiry. Qualitative Research University of Alberta, Edmonton, AB, Canada, Elsevier education, Australia: Wadsworth.
- Franzosi, R. (2010). Quantitative narrative analysis. Los Angeles. CA: Sage.
- Holstein, J. A. & J. F. Gubrium (2012). Variety of narrative analysis. Sage Publications.
- Jones, M. & K. Ward (2003). "Finding Sources of Brand Value: Developing a Stakeholder Model of Brand Equity". Journal of Brand Management. Vol. 13. No. 1. pp. 10-32.
- Jones, R. (2005). "Finding sources of brand value: developing a stakeholder model of brand equity". Journal of Brand Management. Vol. 13. No. 1. pp. 10-32.
- Paul, T. M.) 2013(. "Narrative Interviews: An Alternative Method to the Study of Mentoring Adoption by Information Systems Project Managers". ScienceDirect : Procedia Technology. No. 9. pp 638-.645.
- Polkinghorne, D. (1995). "Narrative Configuration in Qualitative Analysis". Qualitative Studies in Education. No. 8 (1).
- Robinson, H. S. et al. (2005). "Business PerformanceMeasurement Practices in Construction Engineering Organizations". Measuring Business Excellence. No. 9(1). pp.13- 22.
- Tammer, M. D. (2009). "Early stakeholder involvement in projects". PM Worl Today. April 2009 (Vol XI, Issue IV).  http://www.pmworldtoday.net.
- Wiles, R. et al. (2011). "Innovation in qualitative research methods: a narrative review". Qualitative Methods. No. 11(5). pp. 587-604.
- Yang, J. et al. (2011). "A typology of operational approaches for stakeholder analysis and engagement". Construction Management and Economics. No. 29(2). pp. 145-162.
- Zehira, C. et al. (2016). "Role of Stakeholder Participation Between Transparency and Qualitativ and Quantitive Performance Relations: an Application at Hospital Managements". Social and Behavioral Sciences. No. 229. pp. 234 - 245.