شناسنامه علمی فارسی و انگلیسی مجله شامل: بسم الله، شناسنامه فارسی و انگلیسی ، راهنمای تدوین فارسی و انگلیسی مقالات و فهرست فارسی و انگلیسی.

شناسنامه علمی شماره