کلیدواژه‌ها = نظام شوشی ـ عاطفی
تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 78-53

آزاده سجادی‌نسب؛ مهوش قویمی