تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور نوشته کازئو ایشیگورو بر اساس الگوی پیتر چایلدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

اقبال عمومی به رمان‌های کازئو ایشیگورو، نویسندة ژاپنی‌انگلیسی، بعد از سال ۲۰۱۷م، زمانی که جایزة نوبل ادبیات را ازآنِ خود کرد، رو به فزونی گذاشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی و تفسیری قصد دارد تا به تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور (۱۹۸۶) از حیث نمود مؤلفه­های مدرنیته در عناصر داستانیبراساس الگوی پیتر چایلدزبپردازد. این رمان با محوریت کنش‌های خانوادگی که نماد جامعة سنتیِ درگذار به مدرنیته است، مؤلفه­های مدرنیته را در مفاهیمی همچون تقدس­زدایی از ارزش‌ها، افول جایگاه پدر به‌مثابة اقتدار و مردگرایی در خانه، امکان غالب شدن دختران خانواده به‌ویژه فرزند کوچک‌تر و مجال بروز ایده­هایشان، فردگرایی و تنهایی، سیطره و تفوق فرهنگ غرب و شیوة زیست غربی و بی‌تمایلی به فرهنگ بومی به‌تصویر می‌کشد. در انتهای داستان، امیدواری راوی به جوانان و نسل آینده مبتنی بر ابهام است؛ زیرا از یک سو وی به آینده امیدوار است و از سوی دیگر هجوم مدرنیته را به‌چالش می‌کشد. هدف پژوهش این است که برمبنای الگوی پیتر چایلدز، تأثیر مدرنیته بر جامعة سنتی در قالب نماد خانواده تبیین و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک (۱۳۷۴) مدرنیته و اندیشة انتقادی. چ2. تهران: نشر مرکز.
اسکروتن، راجر (1388) کانت. ترجمۀ علی پایا. تهران: طرح نو.
ایشیگورو، کازوئو (۱۳۹۶). هنرمندی از جهان شناور. ترجمة یاسین محمدی. چ3. تهران: افراز.
بامن، زیگمون (۱۳۸۰). «مدرنیته». ترجمة حسینعلی نوذری در مدرنیته و مدرنیسم. چ2. تهران: نقش جهان.
برکت، بهزاد (1387). «هویت و بازتاب آن در رمان». فصلنامة تخصصی ادب‌پژوهی دانشگاه گیلان. د2. ش5. صص61ـ90.
برمن، مارشال (۱۳۸۰). تجربة مدرنیته. ترجمة مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.
ــــــــــــ (1386). «مارکس، مدرنیسم و مدرنیزاسیون». ترجمۀ یوسف اباذری. ارغنون (مجموعه‌مقالات: مبانی نظری مدرنیسم). د1. ش3. صص68ـ73.
بودلر، شارل (1390). اشعار منثور، در بودلر/ بنیامین. ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: مینوی خرد.
پاینده، حسین (۱۳۸۹). داستان کوتاه در ایران. ج2. تهران: نیلوفر.
ثروت، منصور (1385). آشنایی با مکتب­های ادبی. تهران: سخن.
چایلدز، پیتر (1383الف). «بکت و نگارش مدرنیستی». نشریة سمرقند. ش6. صص133ـ142.
ـــــــــــ (۱۳۸۳ب). مدرنیسم. ترجمة رضا رضایی. تهران:  نشر ماهی.
سینگر، پیتر (1388). هگل. ترجمۀ عزت‌الله فولادوند تهران: طرح نو.
شایگان، داریوش (۱۳۹۲). در جست­وجوی فضاهای گم‌شده. تهران: نشر فرزان­روز.
ضیمران، محمد (1387). نظریه‌های فلسفی در قرن بیستم. تهران: هرمس.
نصر، سیدحسین (۱۳۸۴). انسان و طبیعت. ترجمة عبدالرحیم گواهی. چ3. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نوذری، حسینعلی (۱۳۷۹). صورتبندی مدرنیته و پست‌مدرنیته. تهران: نقش جهان.