مقایسه تطبیقی ساختار اسطوره‌ای روایت در دو فیلم بتمن و شوالیه‌ی تاریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ‌ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

براساس نظریۀ تک‌اسطورۀ کمپبل، تمام اسطوره‌های دنیا ساختار و بن‌مایه‌های مشترک دارند. قهرمانان نوین رسانه‌هایی همچون داستان مصور، انیمیشن، رمان و سینما نیز اساطیر جهان مدرن و بازنمودهایی از همان قهرمانان اسطوره‌ای باستانی هستند. ووگلر برپایۀ دیدگاه کمپبل و براساس مقتضیات سینما و فیلم‌نامه‌نویسی در کتاب سفر نویسنده، ساختاری دوازده‌مرحله‌ای از سفر قهرمان را برای خوانش داستان‌های قهرمانی دنیای نوین ارائه می‌دهد. بتمن از قهرمانان شناخته‌شدۀ دوران مدرن است که بارها محور داستان‌های گوناگون بوده. دو نمونه از موفق‌ترین روایت‌های بتمن را می‌توان فیلم‌های بتمن (1989) تیم برتون و شوالیۀ تاریکی (2008) کریستوفر نولان دانست. این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی تطبیقی، رویکرد اسطوره‌شناختی و هدف نظری و براساس چارچوب نظری سفر نویسنده، ساختار اسطوره‌ای روایت در این فیلم‌ها را بررسی و مقایسه کند. هدف اصلی مقاله محاسبۀ میزان پایبندی هریک از دو فیلم به ساختار روایی سفر نویسنده است. پژوهش حاضر یک موردکاوی با هدف توسعه‌ای است که داده‌های کیفی آن به‌شیوۀ اسنادی داده‌اندوزی شده‌ است. از داده‌های تحلیل‌شده می‌توان نتیجه گرفت که نولان در شکل دادن به بافت اسطوره‌ای فیلمش موفق‌تر بوده و این امر از دلایل اقبال بیشتر جامعه و منتقدان به اثر اوست. دوازده مرحلۀ معرفی‌شده از سوی ووگلر در هر دو فیلم قابل کشف است؛ اما بافت اسطوره‌ای هر اثر فارغ از لایه‌های سطحی شخصیت‌پردازی و فضاسازی، ریشه در جهان‌بینی فردی فیلم‌ساز دارد. در این میان، اثر نولان، به‌عنوان فیلمی در ژانر ابرقهرمانی، با وفادار ماندن به روند پرفرازوفرود سفر، برای مخاطبانش بافت روایی گیراتری آفریده است.
واژه‌های کلیدی: بتمن، شوالیۀ تاریکی، تک‌اسطوره، سفر قهرمان، سفر نویسنده.

کلیدواژه‌ها


حافظ‌نیا، محمدرضا (1393). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت. ## حسینی، ‌مریم و ‌نسرین شکیبی‌ممتاز (۱۳۹۱). «سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد براساس شیوۀ تحلیل کمپبل و یونگ». ادب پژوهی. س 22. ش 6. صص 33ـ64. ‬## فیروزی، جواد، علی‌محمد شاهسنی و لاچن علاقی (1397). «نقد اسطوره‌شناختی مرد مصلوب و مرگ ناصری از احمد شاملو». دوفصلنامۀ روایت‌شناسی. س 2. ش 2. صص 147ـ180. ## معقولی، ‌نادیا، ‌علی شیخ‌مهدی و ‌حسین‌علی قبادی (۱۳۹۱). «مطالعۀ تطبیقی کهن‌الگوی سفر قهرمان در محتوای ادبی و سینمایی». فصلنامۀ مطالعات تطبیقی هنر. س 3. ش 2. صص 87ـ101. ‬## مک‌کی، رابرت (1397). داستان: ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی. ترجمۀ محمد گذرآبادی. تهران: هرمس. ## نظری، علی‌اشرف (1396). روش پژوهش و نگارش علمی: راهنمای عملی. تهران: دانشگاه تهران. ## Beredy, G. F. (1966). Comparative method in education. New York: Winston Press. ## Brady, D. (2018). The road to Cuzco: an Irish woman writer’s journey to the navel of the world. Irish Migration Studies in Latin America, 9(1), 11-24. ## Burton, T. (1989). Batman [Motion picture]. US: Warner Brothers and PolyGram Pictures. ## Campbell, J. (1949). The hero with a thousand faces. Princeton: Bollingen Foundation. ## Finkelstein, D. R. M. (March 15, 1999). Batman's big birthday. The Guardian, www.theguardian.com, Retrieved: 18/11/2019. ## Firoozi, J., Shahsani A. M., & Alaqi, L. (2018). Mythological critique of the crucified man and the death of Nasserite by Ahmad Shamloo (in Farsi). Narrative Studies, 2(2), 147-180. ## Fleisher, M. L. (1976). The Encyclopedia of comic book heroes. Springfield: Collier Books. ## Fuyuno, A. (August 26, 2017). The strange hero's journey of Tim Burton's Batman. www.samurainovelist.com, Retrieved: 19/11/2019. ## Goldberg, J. (2016). The Obama Doctrine. The Atlantic, www.theatlantic.com, Retrieved: 18/11/2019. ## Hafeznia, M. R. (2014). Introduction to research methodology in humanities (in Farsi). Tehran: Samat. Hamm, S. W. S. (Writers). (1989). Batman [Screenplay]. www.scripts.com, Retrieved: 21/11/2019. ## Hosseini, M., & Shakibi Momtaz, M. (2012). The hero's journey in the story of Hammam-e Badgard based on Campbell and Jung's analysis (in Farsi). Literary Studies, 22(6), 33-64. ## Langley, T. (2012). Batman and psychology: a dark and stormy knight. Hoboken: John Wiley & Sons. ## Lucas, J. (2009). Beneath the cape and cowl: Batman and the revitalization of comic book films. BA thesis, Athens: Ohio University, The Honors Tutorial College. ## Maqooli, N., Sheikhmehdi, A., & Ghobadi H. A. (2012). Comparative study of the archetype of the hero's journey in literary and cinematic content. Comparative Studies of Art, 3(2), 87-101. ## McKee, R. (2018). Story: structure, style and principles of screenwriting (translated into Farsi by Mohammad Gozarabadi). Tehran: Hermes. ## McMahan, A. (2005). Burton’s Batman: myth, marketing, and merchandising. In The Films of Tim Burton: animating live action in contemporary Hollywood. Farmington Hills: Gale. ## Nazari, A. A. (2017). Scientific research and writing method: practical guide (in Farsi). Tehran: University of Tehran. ## Nolan, C. (Producer and Director). (2008). The dark knight [Motion picture]. United States: Warner Brothers, Legendary Pictures, DC Comics and Syncopy. ## Nolan, C., & Nolan, J. (Writers) (July 28, 2008). The dark knight [Screenplay], www.scripts.com, Retrieved: 22/11/2019. ## Pearson, R. E., & Uricchio, W. (1991). The many lives of the Batman: critical approaches to a superhero and his media. London: Routledge. ## Propp, V. (1968). Morphology of the folktale. Austin: University of Texas Press. ## Reynolds, R. (1994). Super heroes: A modern mythology. Jackson: University Press of Mississippi. ## Sims, D. (July 18, 2018). The dark Knight changed Hollywood movies forever. The Atlantic, www.theatlantic.com, Retrieved: 14/11/2019. ## Thigpen, A. (2017). Batman as Monomyth: Joseph Campbell, Robert Jewett, John Shelton Lawrence, Frank Miller, Grant Morrison, Scott Snyder, and the hero’s Journey to Gotham. MA. Thesis, Lynchburg: Liberty University, College of Arts and Sciences. ## Vogler, C. (1998). The writer’s journey: mythic structure for writers. Studio City: Michael Wiese Productions. ## Voytilla, S. (1999). Myth and the movies: discovering the mythic structure of 50 unforgettable films. Studio City: Michael Wiese Productions.##