بررسی طرح‌واره‌های ذهنی موجود در ضرب‌المثل‌های تهرانی (کتاب قند و نمک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگر دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ضرب‌المثل‌ها در انعکاس فرهنگ و هویت فردی و اجتماعی یکی از مقوله‌های بااهمیت در مطالعات زبانی محسوب می‌شود. مردم هر جامعه و قومی از روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند و منظور خود را در قالب ظرافت‌های فرهنگی و ادبی به گوش دیگران می‌رسانند. نظر به اهمیت طرح‌واره‌های تصوری در معنا‌شناسی شناختی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای زبانی، و از آنجا که مطالعه و پژوهش چندانی درخصوص ضرب‌المثل‌ها و گویش‌های ایرانی صورت نگرفته است، ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان می‌نمود. مسئلۀ پژوهش حاضر این است که تعداد فراوانی و نوع طرح‌واره‌های تصوری به‌کاررفته در ضرب‌المثل‌های تهرانی چیست و آیا ضرب‌المثل‌های فاقد طرح‌وارۀ ذهنی نیز در آن یافت می‌شود. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و از نوع کیفی است، بررسی طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در پیکرۀ ضرب‌المثل‌های تهرانی برمبنای مدل طرح‌واره‌های تصوری ایوانز و گرین (2006) و در چارچوب معناشناسی شناختی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کتاب قند و نمک (همۀ ضرب‌المثل‌های تهرانی) است که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند، 2هزار ضرب‌المثل از این کتاب استخراج شده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که انواع کلی طرح‌واره‌های تصوری، ازجمله طرح‌وارۀ حجمی، حرکتی، جهتی و طرح‌وارۀ قدرتی، در ضرب‌المثل‌های تهرانی یافت می‌شود؛ ولی مقدار فراوانی طرح‌وارۀ حجمی بیشتر از سایر طرح‌واره‌هاست که این امر خود ناشی از سبک زندگی شهری و نظام زندگی در شکل‌گیری این نوع از طرح‌واره‌های ذهنی و استعاره‌های مربوط به آن است. واژه‌های کلیدی: معناشناسی شناختی، طرح‌واره‌های ذهنی، استعاره، ضرب‌المثل تهرانی.

کلیدواژه‌ها


افراشی، آزیتا (1395). مبانی معناشناسی شناختی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.## افراشی، آزیتا (1397). استعاره و شناخت. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بهمنیار، محمد (1328). «مثل و ضرب‌المثل». یغما. س 2. ش 2 و 3. ص 49. ## پاک‌نژاد، محمد، الخاص ویسی و محمود نقی‌زاده (1395). «بررسی طرح‌واره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شمال خوزستان در گویش دزفولی». فصلنامۀ زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا (س)، س 9. ش 24. صص 11ـ138. ## حاجی‌نصرالله، شکوه (1381). «نگاهی به ادبیات پیش از دبستان». پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان ش 30. صص 23ـ32. ## حکمت، علی‌اصغر (1361). امثال قرآن. تهران: بنیاد قرآن. ## دهخدا، علی‌اکبر (1330). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ## روشن، بلقیس، فاطمه یوسفی‌راد و فاطمه شعبانیان (1392). «مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان». فصلنامۀ زبان‌شناخت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. س 4. ش 2. صص 75ـ94 . ## روشن، بلقیس (1392). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی. تهران: نشر علم##. زرقانی، سیدمهدی محمدجواد مهدوی و مریم آباد (1392). «تحلیل‌ شناختی استعاره‌های عشق در غزلیات سنایی». فصلنامۀ جستارهای ادبی. س 46. ش 183. صص 1ـ30. ## زورورز، مهدیس، آزیتا افراشی و سید مصطفی عاصی (1392). «استعاره‌های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره‌مدار». زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان. س 5. ش 2. صص 49ـ72. ## شکاریان‌بهزادی، اکرم، ارسلان گلفام و حیات عامری (1399). «تأثیر نوع طرح‌واره‌ها بر ساخت روایی در متون علمی و ادبی». دوفصلنامۀ روایت‌شناسی. س 4. ش 7. صص 17ـ144. ## شهری، جعفر (1381). قند و نمک (ضرب‌المثل‌های تهرانی به زبان محاوره). چ 4. تهران: معین. ## صفوی، کوروش (1384). «بحثی دربارة طرح‌های تصویری از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی». نامة فرهنگستان. ش 20. صص 65ـ85. ## ـــــــــــــــ (1387). درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری. ## قاسم‌زاده، حبیب‌الله (1378). استعاره و شناخت. تهران: فرهنگان. ## گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی‌راد (1381). «زبان‌شناسی شناختی و استعاره». مجلۀ الکترونیکی پایگاه اطلاعات علمی (SID) . ش 3 و 4. منبع اصلی مجلۀ تازه‌های علوم شناختی. پاییز. ## محمدی‌آسیابادی، علی، اسماعیل صادقی و معصومه طاهری (1391). «طرح‌وارۀ حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی». پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا). س 6. ش 22. صص 141ـ162. ## یوسفی‌راد، فاطمه (1382). بررسی استعارۀ زمان در زبان فارسی در چارچوب معنی‌شناسی شناختی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران##. Afrashi, A. (2016). Fundamentals of cognitive semantics (in Farsi). Tehran: The Institute of Humanities and Cultural Studies Publications. ## Afrashi, A. (2018). Metaphor and cognition (in Farsi). Tehran: The Institute of Humanities and Cultural Studies Publications. ## Bahmanyar, M. (1949). Proverbs (in Farsi). Yaghma, 2(2-3), 49. Cieslicka, A. (2002). Comprehension and interpretation of proverbs in L2. Studia Anglica Posnaniensia: International Review of English Studies. ## Bahmanyar, M. (2002). Comprehension and interpretation of proverbs in L2. Studia Anglica Posnaniensia: International Review of English Studies. ## Cornellway, E. (1991). Knowledge representation and metaphor. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. ## Dehkhoda, A. A. (1951). Dehkhoda wordbook (in Farsi). Tehran: University of Tehran Publication. ## Evans, V, Bergen, K. B., & Zinken, J. (eds) (2007). The cognitive linguistics enterprise: an overview, the cognitive linguistics reader. US: Equinox Publishers. ## Evans, V., & Green M. (2006). Cognitive linguistics: an introduction. UK: Edinburgh University Press. ## Evans, V., Bergen, K. B., & Zinken, J. (eds) (2007). The cognitive linguistics enterprise: an overview, the cognitive linguistics reader. Equinox Publishers. ## Ghasemzadeh, H. (1999). Metaphor and cognition (in Farsi). Tehran: Farhangan Publication. ## Gibbs, Jr., Raymond, W., Johnson, M. D., & Colston, H. L. (1996). Proverbs and the metaphorical mind. Metaphor & Symbol, 11(3), 207-216. ## Gibbs, R. W., & Steen, G. J. (eds) (1997). Metaphor in cognitive linguistics. Selected papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam: Jhon Benjamin's. ## Gibbs, R. W. (1994). The poetics of mind: figurative thought, language and understanding. Cambridge: Cambridge University Press. ## Gibbs, R. W., & Steen, G. J. (eds) (1997). Metaphor in cognitive linguistics. selected papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam: Jhon Benjamin's. ## Golfam, A., & Yusefirad, F. (2002). Cognitive linguistics and metaphor (in Farsi). Electronic Journal of Scientific Database (SID), 3&4, series 15, the main source of the Journal of Cognitive Science News, Autumn. ## Hajinasrollah, Sh. (2002). A look at preschool literature (in Farsi). Journal of Children and Adolescent Literature, 30, 23-32. ## Hekmat, A. A. (1982). Proverbs of the Quran (in Farsi). Tehran: Quran Foundation. Honeck, R. P. (1997). A proverb in mind: the cognitive sciences of proverbial wit and wisdom. Mahwah, JN: Lawrence Erlbaum. ## Johnson, M. (1987). The body in the mind. Chicago: University of Chicago Press. Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press. ## Lakoff, G., & Johnson, M. (1980), Metaphors we live by. Chicago and London: University of Chicago Press. ## Lakoff, G., & Turner, M. (1989). More than cool reason: a field guide to poetic metaphor. Chicago: University of Chicago Press. ## Mohammadi Asiyabadi, A., Sadeghi, E., & Tahri, M. (2012). Containment schema and its application in the expression of mystical experiences (in Farsi). Mystical Literature Research (Gohar Goya), 6(22), 141-162. ## Paknezhad, M., Veysi, A., & Naghizadeh, M. (2016). Investigating the schemas in the proverbs of northern Khuzestan in Dezfuli dialect (in Farsi). Zabanpazhuhi Alzahra University, 9(24), 11-138. ## Radden, G. (1992). The cognitive approach to natural languages. In P. Martin (Ed.), Thirty years of lnguistic evaluation. Amesterdum: John Benjamin Publishing Co. 513- 541. ## Rowshan, B. (2013). An introduction to cognitive semantics (in Farsi). Tehran: Elm Publication. ## Rowshan, B., Yusefirad, F., & Shabanyan, F. (2013). Schematic basis of metaphors in the proverbs of East Gilan (in Farsi). Language Studies, the Institute of Humanities and Cultural Studies. 4(2), 75-94## Safavi, K. (2008). An introduction to semantics (in Farsi). Tehran: the Islamic Propaganda Organization, Hozehonari. ## Safavi, K. (2005). A discussion of image schema from a cognitive semantic perspective (in Farsi). Name Farhangestan, 20, 65-85. ## Shahri, J. (2002). Ghand-o- Namak: Tehrani proverbs in colloquial language (in Farsi). 4th, Tehran: Moein Publication. ## Shekaryan Behzadi, A., Golfam, A., & Ameri, H. (2020). The effect of the type of schemas on the construction of narrative in scientific and literary texts (in Farsi). Biannual Journal of Narrative Studies, 4(7), 117-144. ## Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics (2 vols). Cambridge, MA: MIT Press. ## Thomas, N. J. T (2003). A note on image and image schema. Received from http://www. Calstatela. Edu/faculty/ n Thomas/ Schemata. Html. ## Yusefirad, F. (2003). Study of time metaphor in Persian language in the framework of cognitive semantics (in Farsi). Master Thesis in General Linguistics, Tehran: Tarbiat Modares University. ## Zarghani, S.M., Mahdavi, M. J., & Abad, M. (2013). Cognitive analysis of love metaphors in Sanai lyric poems (in Farsi). Literary Inquiries, 46(183), 1-30. ## Zurvarz, M., Afrashi, A., & Aasi, S. M. (2013). Conceptual metaphors of happiness in Persian: a body-centered analysis (in Farsi). Linguistics and dialects of Khorasan, 5(2), 49-72.##