تحلیل روانکاوانۀ عنصر شخصیت در رُمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندۀ آن از نظر علمی با‌اهمیت است. «شخصیت»‌ از مهم‌ترین عناصر سازندۀ رمان‌ و چگونگی تفسیر شخصیت‌های داستان از اجزای اصلی تفسیر متن است. این پژوهش درپی واکاوی و تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت‌ها و شیوه‎های شخصیت‌پردازی در رمان روانی ـ نامه‌وار قهوۀ سرد آقای نویسنده اثر روزبه معین است. روش پژوهش تحلیلی ـ ‌توصیفی و شیوۀ گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای است. یافته‌های این پژوهش با تحلیل کمیت‌های متغیر شخصیت‌ها به این شرح است: تحلیل روان‌کاوانه نوعی تفسیر متن و بررسی علل کنش‌های شخصیت‌هاست. شخصیت‌های اصلی این رمان، نوعی و نمونۀ پروتوتیپ افرادی هستند که روان‌گسیختگی و نابهنجاری‌های جهان پست‌مدرنیسم و ابزوردیسم، مانند شک‌اندیشی، معناباختگی،‌ انکار حقیقت و واقعیت، علائم روحی ـ رفتاری، توهم‎ها و هذیان‌های شخصیت‌های ضداجتماعی سوسیوپات، اسکیزوئید و پارانوئید، شیوۀ درمان و بهبود این بیماری‌‌ها و مکانیسم‌های دفاعی مانند خیال‌پردازی، پرخاشگری و فرار را که محرک‌ و انگیزۀ کنش آنان است، ترسیم می‌کنند. کنش شخصیت‌ها متأثر از سایه یا جنبه‌های تاریک وجود آنان است. رمان روان‌شناسی قهوۀ سرد آقای نویسنده ترسیمی از آشفتگی ذهن انسان معاصر و جهان اطراف اوست.

کلیدواژه‌ها


آزاد، حسین (1389). آسیب‌شناسی روانی 2. تهران: بعثت.##ابراهیمی‌لامع، مهدی (1396). «پوست‌اندازی عامه‌پسند، نقد و فرانقدی بر رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده». فصلنامۀ نقد کتاب. س 3. ش 12. صص 129ـ142. ##ایرانی، ناصر (1380). هنر رُمان. تهران: آبانگاه. ##اخوت، احمد (1392). دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا. ##براهنی، رضا (1368). قصه‌نویسی. تهران: البرز. ##بصیری، مریم (1396). فرایند شکل‌گیری داستان در ادبیات داستانی و دراماتیک. تهران: امیرکبیر. ##برسلر، چارلز (1389). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی. ترجمۀ مصطفی عابدینی‌فرد. تهران: نیلوفر. ##بلانر، آدام (1383). درون‌پردازی. ترجمۀ حسن حق‌شناس و حمید اشکانی. تهران: رشد. ##بورنوف، رولان و رئال اوئله (1378). جهان رمان. ترجمۀ نازیلا خلخالی. تهران: نشر مرکز. ##پاول، جیمز ان (1380). پست‌مدرنیزم. ترجمۀ حسینعلی نوذری. تهران: نظر. ##تدینی، منصوره (1388). پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران. تهران: علمی. ##داوری‌اردکانی، رضا (1391). اندیشۀ پست‌مدرن. تهران: سخن. ##دقیقیان، شیرین‌دخت (1397). شخصیت‌پردازی در ادبیات داستانی. تهران: مروارید. ##سیاسی، علی‌اکبر (1356). روان‌شناسی شخصیت. تهران: سیمرغ. ##سیگر، لیندا (1395). خَلق شخصیت‌های ماندگار. ترجمۀ عباس اکبری. تهران: امیرکبیر. ##شاملو، سعید (1388). آسیب‌شناسی‌روانی. تهران: رشد. ##شمیسا، سیروس (1375). انواع ادبی. تهران: فردوسی. ##فرجی، ذبیح‌الله (1355). نقش ناکامی‌ها در شخصیت. تهران: کاویان. ##فیش، فرنک (1369). آسیب‌شناسی روانی بالینی. ترجمۀ نصرت‌الله پورافکاری. تبریز: تابش. ##قائم‌مقام‌فراهانی، ضیاء، آناهیتا خدابخشی‌کولایی و فرید براتی‌سده (1388). درمان و توان‌بخشی اسکیزوفرنیا. تهران: رشد. ##کِرس، نانسی (1398). شخصیت‌پردازی پویا. ترجمۀ حسن هاشمی میناباد. تهران: سورۀ مهر. ##گنجی، حمزه (1382). روان‌شناسی عمومی. تهران: ساوالان. ##لوین، س.، ج. ب. لادون و س. سونی (1373). اسکیزوفرنی. ترجمۀ اکبر رهنما و داوود کردستانی. تهران: شاهد. ##لیوتار، ژان فرانسوا (1381). وضعیت پست مدرن. ترجمۀ حسنعلی نوذری. تهران: گام نو. ##معین، روزبه (1396). قهوۀ سرد آقای نویسنده. تهران: نیماژ. ##یونسی، ابراهیم (1384). هنر داستان‌نویسی. تهران: نگاه. ##میر‏صادقی، جمال (1367). عناصر داستان. تهران: سخن. ## میر‏صادقی، جمال (1390). راهنمای رمان‌نویسی. تهران: سخن. ##میرعابدینی، حسن (1380). صدسال داستان‌نویسی در ایران. تهران: نشر چشمه. ##Azad, H. (2011). Psychopathology 2 (in Farsi). Tehran: Besat. ##Iranian, N. (2001). Art of novels (in Farsi). Tehran: Abangah. ##Okhovat, A. (2013). Grammar of the story (in Farsi). Isfahan: Tomorrow.##Braheni, R. (1989). Story writing (in Farsi). Tehran: Alborz. ##Basiri, M. (2012). The process of story formation in fiction and dramatic literature (in Farsi). Tehran: Amir Kabir. ##Bresler, C. (2011). An Introduction to the Theories and Methods of Literary Criticism (in Farsi). Mustafa Abedini Fard (Tr.). Tehran: Niloufar. ##Blanner, A. (2014). Introspection (in Farsi). Hassan Haghshenas & Hamid Ashkani (Trans.). Tehran: Roshd. ##Bornov, R., & O'Leary, R. (1999). Novel world (in Farsi). Nazila Khalkhali (Tr.). Centeral Tehran. ##Powell, J. (2001). Postmodernism (in Farsi). Hossein Ali Nozari (Tr.). Tehran: Nazar. ##Tadini, M. (2009). Postmodernism in Iranian fiction (in Farsi). Tehran: Scientific. ##Davari Ardakani, R. (2012). Postmodern Thought (in Farsi). Tehran: Sokhan. ##Daqiqian, Sh. (2008). Characterization in fiction (in Farsi). Tehran: Morvarid. ##Siyasi, A. (1977). Personality psychology (in Farsi). Tehran: Simorgh. ##Siger, L. (2016). Creating enduring characters (in Farsi). Abbas Akbari (Tr.). Tehran: Amir Kabir. ##Shamloo, S. (2009). Psychopathology (in Farsi). Tehran: Roshd. ##Shamisa, S. (1976). Literary types (in Farsi). Tehran: Ferdowsi. ##Faraji, Z. (1976). The role of failures in personality (in Farsi). Tehran: Kavian. ##Fish, F. (2011). Clinical psychopathology (in Farsi). Nusratullah Pour Afkari (Tr.). Tabriz: Radiation. ##Ghaem Magham Farahani, Z., Khodabakhshi Kolaei, A., & Barati Sedeh, F. (2009). Treatment and rehabilitation of schizophrenia (in Farsi). Tehran: Roshd. ##Kress, N. (2012). Dynamic characterization (in Farsi). Hassan Hashemi Minabad (Tr.). Tehran: Surah Mehr. ##Ganji, H. (2002). General Psychology (in Farsi). Tehran: Savalan. ##Levine, S., Ladon, J. B., & Sony, S. (1994). Schizophrenia (in Farsi). Akbar Rahnama & Davood Kordestani (Trans.). Tehran: Shahed. ##Lyotard, J. (2002). Postmodern situation (in Farsi). Hassan Ali Nozari (Tr.). Tehran: New Step. ##Moin, R. (2017). Cold coffee Mr (in Farsi). Tehran: Nimaj. ##Younesi, I. (2005). The art of storytelling (in Farsi). Tehran: Negah. ##Mir Sadeghi, J. (1998). Story elements (in Farsi). Tehran: Sokhan. ##Mir Sadeghi, J. (2011). Novel writing guide (in Farsi). Tehran: Sokhan. ##Mir Abedini, H. (2001). One hundred years of storytelling in Iran (in Farsi). Tehran: Cheshmeh. ##Ebrahimi Lame, M. (2017). “Popular, Critical and Critical Peeling of the Author's Cold Coffee Novel”. Book Review Quarterly. Vol. 3. No. 12. pp. 129-142.##