دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، فروردین 1401 
تحلیل روانکاوانۀ عنصر شخصیت در رُمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

صفحه 107-65

10.22034/jlc.2021.133823

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی


تبیین زبان‌شناختی روایت سکوت در گزیده‌ای ازآثار پوچ‌نما

صفحه 458-407

10.22034/jlc.2021.133815

مرضیه لطفی؛ فردوس آقاگل زاده؛ بهرام مدرسی؛ حیات عامری