بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم)رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی- فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‏های خارجی، دانشگاه آزاد تهران شمال، عضو علمی دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‏های خارجی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زبان‌شناسی، پژوهشکدۀ سازمان سمت، تهران، ایران

چکیده

تحلیل محتوایی کتب درسی، با رویکرد الگوی نشانه معناشناسی گفتمان، روشی مناسب برای درک چگونگی انتخاب و استفاده داستان‌ها و روایت‌ها در هر مقطع تحصیلی جهت آشنایی کودکان با نظام‌های گفتمانی در زندگی می‌باشد. در پژوهش حاضر، استفاده از مدل پل ریکور، در تحلیل هویت روایی داستان‌های کتب بخوانیم مقطع چهارم و پنجم ابتدایی ایران در سال 98-99 و تبیین انواع نظام‌های گفتمانی است به طوری که از بین داستان‌های کتاب مقطع چهارم و پنجم دبستان، 2 داستان از هر دو مقطع به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1- فرآیند عاطفی در داستانها،‌ تابع کدام کارکردها و ویژگی‌های نشانه معناشناختی گفتمان است؟ 2- اثرگذاری عاطفی و اخلاقی و همچنین باور به دیگری چگونه شکل گرفته است؟ در این داستان‌‌ها هویت فردی می باشد که با توجه به حفظ هویت ملی، ارزش‌ها و وطن‌پرستی، براساس نظام‌های گفتمانی نویسنده شخصیت داستان‌ها را به سمت شورش نوع‌دوستی، وطن‌پرستی و هویت فردی هدایت می‌کند. با توجه به حفظ هویت ملی فرهنگ خود در خود می‌ماند و به دیگری دیگرفرهنگی تبدیل نمی‌شود. فرآیند نوستالژی در این داستان طی دو مرحله از بحران تنشی به سمت نظام زیبایی‌شناختی در تغییر است. هدف اصلی ‌این پژوهش، بررسی تطبیقی داستانهای کتب درسی براساس نوستالژی، به منظورآموزش حس وطن‌دوستی، تقویت خودباوری و هویت ملی در کودکان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اسداللهی، خدابخش و محمدرضا شادمنامن (1396). «نوستالژی در دوره‏های کودکی و نوجوانی در اشعار شهریار». نشریۀ مطالعات شهریارپژوهی. ش 13. صص 465ـ482.## انوشه، حسن (1376). فرهنگ‏های ادبی فارسی، گزیدۀ اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادب فارسی. ج 2. چ 2. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.## پاکتچی، احمد و دیگران (1396). «واکاوی نظریۀ فرهنگی ’سپهرنشانه‏ای‘ یوری لوتمان و کاربست آن در زمینۀ تحلیل مناسبات میان دین و سینما». راهبرد فرهنگ. س 10. ش 39. صص 73ـ95.## پی‏جویی، علی‏اشرف (1399). «آینده در گذشته و بازنمایی امر نوستالژیک در ایران معاصر». پژوهشنامۀ علوم سیاسی. س 15. ش 3. صص 201ـ236.## توروپ، پ. (1390). «نشانه‌شناسی فرهنگی و فرهنگ» در فرزان سجودی (گردآورنده و ویراستار). نشانه‌شناسی فرهنگی (مجموعه‌مقالات) ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: نشر علم.## ریکور، پل (1374). «حافظه، تاریخ، فراموشی». گفتگو. س 3 . ش 8. صص 47ـ60.## زرلکی، شهلا (1389). خلسۀ خاطرات. تهران: نیلوفر.## سجودی، فرزان (1388). «چالش در لایه‏های متن: مسجد امام اصفهان» در نشانه‌شناسی: نظریه و عمل (مجموعه‌مقالاتی از فرزان سجودی). تهران: نشر علم.## ‏شعیری، حمیدرضا (1385). تجزیه و تحلیل نشانه‌معناشناسی گفتمان. تهران: سمت.## شعیری، حمیدرضا (1394). «مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی، گفتمان و قلمروهای آن». مجلۀ جامعه‏شناسی ایران. د 16. ش 1. صص 110ـ128.## شعیری، حمیدرضا (1395). نشانه‌معناشناسی ادبیات. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.## صادقی، معصومه (1399). «بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرخزاد». شفای دل. د 3. ش 6. صص 189ـ204.## کریمی، روح‏الله و دیگران (1399). «نوستالژی در شعر برزگری یکی از گونه‏های بختیاری». فرهنگ و ادبیات عامه. ج 8. ش 36. صص 281ـ311.## نجومیان، امیرعلی (1389). «تجربه‌ی مهاجرت و پارادوکس همانندی و تفاوت» در نشانه‏شناسی فرهنگی. تهران: سخن.## محمدزاده، اکرم (1395). «اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی». دستاوردهای روان‏شناختی (علوم تربیتی و روان‏شناسی). د 23. ش 2.## کتاب بخوانیم و بنویسم کلاس‌های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی ایران. 1398ـ1399.## Anoushe, H. (1997). Persian literary cultures, a selection of terms, themes and themes of Persian literature (in Farsi). Vol. 2. 2nd Ed. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.## Asadollahi, Kh., & Shadmanaman, M. (2019). "Nostalgia in childhood and adolescence in Shahriar's poems" (in Farsi). Shahriar Study Journal. N. 13.## Batcho, K. I. (1995). "Nostalgia: A psychological perspective. Perceptual and Motor Skills". American Psychological Association logo. Vol. 80. No. 1. pp. 131-143.## Caune, J. (1999). "La médiationculturelle: une construction du lien social". Les enjeux de l’informationet de la ommunication.## Coquet, J. C. (1997). "La Quête du Sens: La langue en Question". Presses Universitaires de France-PUF. p. 152.## De Fina, A. (2003). Identity in Narrative: A study of Immigrant Discourse. Vol. 2. John Benjamins Publishing.## Fontanille, J. (1995). "La base perceptive de la sémiotique". Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologiques.## Fontanille, J. (2015). "Médiation, communication, échange, énonciation: sémiose, oùes-tu?". Retrieved from the web: http://www.afsemio.fr.## Fontanille, J., & Zilberberg, C. (1998). Tension et Signification. Philosophy Et Language: MardagaBroché-5.## Garnier, J. (2012). "Identité narrative et internet: quel concept pour quelleréalité?". Recherches en Communication. Vol. 36. No. 36. pp. 149-164.## Greimas, A. J. (1987). De l’imperfection. Vol. 2. Editions Fanlac.## Greimas, A. J., & Courtes, J. (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette.## Husserl, E. (1974). "Kant and the Idea of Transcendental Philosophy". Southwestern Journal of Philosophy. Vol. 5. No. 3. pp. 9-56.## Karimi Hakkak, A. (2006). "Conférencelittéraire". Meskoob collection. S. USA: Kanoone Iranian.## Karimi, R., et al. (2019). "Nostalgia in Barzegari's poetry, one of the types of Bakhtiari" (in Farsi). Popular culture and literature. Vol. 8. No. 36. pp. 281-311.## Landowski, E. (1997). Présences de l’Autre: Essais de Socio-Sémiotique 2. Vol. 2. Presses universitaires de France.## Lotman, I. M. (1999). La Sémiosphère. Presses Univ. Limoges.## Lotman, Y. M. (1990). Universe of the Mind.A Semiotic Theory of Culture. London: IB Taurus.## Najoomian, A. (2009). "The experience of migration and the paradox of sameness and difference" (in Farsi). In Cultural Semiotics. Tehran: Sokhn.## Paktchi, A., et al. (2016). "Analyzing the cultural theory of Yuri Lutman's "semiospher" and its application in the field of analyzing the relationship between religion and cinema" (in Farsi). Culture Strategy. Vol. 10. No. 39.## Pijoyi, A. (2019). "The future in the past and the representation of the nostalgic in contemporary Iran" (in Farsi). Political Science Research. Vol. 15. No. 3.## Ricoeur, P. (1995). "Memory, History, Forgetting" (in Farsi). Dialogue. Vol. 8. No. 3. pp. 47-60.## Ricoeur, P. (2004). Memory, History, Forgetting. The University of Chicago Press.## Routledge, C., et al. (2013a). "Nostalgia as a resource for psychological health and well-being". Social and Personality Psychology Compass.## Routledge, C., et al. (2013b). "Finding meaning in the past: Nostalgia as an existential resource". In K. Markman, T. Proulx, & M. Lindberg (Eds.). The Psychology of Meaning (pp. 297-316). Washington, DC: American Psychological Association.## Sadeghi, M. (2019). "Investigation and analysis of nostalgia in Forough Farrokhzad's poems" (in Farsi). Healing of the Heart. Vol. 6. No. 3. pp. 189-204.## Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Routledge, C. D. (2006). "Affect and the self". In J. P. Forgas (Ed.). Affect in social thinking and behavior: Frontiers in social psychology (pp. 197-215). New York, NY: Psychology Press.## Shairi, H. R. (2005). Analysis of the sign-semantics of the discourse (in Farsi). Tehran: SAMT## Shairi, H. R. (2015). "Resistance, practice and appeasement of discourse, discourse and its territories" (in Farsi). Iranian Journal of Sociology. Vol. 1. No. 16. pp. 110-128.## Shairi, H. R. (2016). Sign-semantics of literature (in Farsi). Tehran: Tarbiat Modares University.## Sojodi, F. (2008). "The challenge in the layers of the text: Imam Mosque of Isfahan" (in Farsi). Semiotics: theory and practice (a collection of articles by Farzan Sejoudi). Tehran: Science.## Torup, P. (2010). "Cultural semiotics and culture" (in Farsi). In F. Sejoudi (collector and editor). Cultural Semiotics (collection of articles, translated by the group of translators). Tehran: Science.## Young, Robert J.C. (2000). "Deconstruction and the Postcolonial". In Deconstructions. Nicholas Royel (Ed.). Houndmills: Palgrave.## Zarleki, Sh. (2010). The ecstasy of memories (in Farsi). Tehran: Nilofar.## Zilberberg, C. (2012). La Structure Tensive: suivi de Note Sur la Structure des Paradigmeset de Sur la Dualité de la Poétique. Presses Universitaires de Liège.##