دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1402، صفحه 411-1 
تحلیل عنصر شخصیّت‌‌ در رُمان «دخیل عشق» بر اساس نظریۀ معنا‌محور

صفحه 69-31

10.22034/jlc.2021.133824

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی