خوانش پسا استعماری-بوم گرایی از رمان دریای تریاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

تغییرات به وجود آمده در محیط زیست در دهه های اخیر منجر به ظهور دوره جدید محیطی به عنوان آنتروپوسین شده است که انسان ها برای ادامه بقاء به صورت فعال باید در مورد روابط خود با محیط و بقیه موجودات غیر-انسانی بازاندیشی کنند. در این بین، ادبیات می تواند نقش بسیار مهمی در نجات دادن محیط زیست ایفا کند، زیرا که ادبیات این اجازه را به مطالعات زیست محیطی می دهد تا بتوانند با زندگی روزمره مردم ارتباط موثرتری برقرار کنند و عین حال در ایجاد یک نوع رابطه پویا بین انسان و محیط آگاه سازی نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رمان "دریای تریاک" با رویکرد پسا استعمار-بوم گرایی بر اساس "عاملیت"، "توسعه" و " جابه جایی" است. یافته های پژوهش از یک سو به اهمیت تریاک در رشد اقتصاد امپراتوری بریتانیا و از سوی دیگر نقش آن در تغییر زندگی مردمان بومی را اشاره دارد (عاملیت). در این فرآیند، زمین های مردم بومی به انحصار اهداف کارخانه های تریاک در آمده و باعث از بین رفتن منابع غذایی، درآمدزایی و خانه و کاشانه بومیان شده است (توسعه). شرایط سخت زندگی ،مردم بومی را به منظور یافتن مناطق و منابع جدید برای ادامه زندگی مجبور به ترک خانه های خود می کند (جا به جایی). در مقاله حاضر، سه موضوع عاملیت، توسعه و جا به جایی که از مهمترین مفاهیم رویکرد پسا استعماری بوم گرایی هستند، در رمان آمیتاو گاش بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


Arora, A. (2011). "The Sea is History: Opium, Colonialism, and Migration in Amitav Ghosh’s Sea of Poppies". Ariel: A review of international English literature. 42. 3-4.## Buell, L. (2005). The future of environmental criticism: Environmental crisis and literary imagination. Wiley-Blackwell,## Clark, T. (2019). The value of ecocriticism. Cambridge University Press.## Coole, D., & Frost, S. (2010). "Introducing the new materialisms". New materialisms: Ontology, agency, and politics. 1-43.## Curtin, D. (2005). Environmental ethics for a postcolonial world. Rowman & Littlefield Publishers.## Deming, S. (2011). "The Economic Importance of Indian Opium and Trade with China on Britain’s Economy, 1843–1890". Economics Working Papers. 25.## Dürbeck, G., Schaumann, C., & Sullivan, H. I. (2015). Human and Non-Human Agencies in the Anthropocene.## Escobar, A. (2011). Encountering development. Princeton University Press.## Ghosh, A. (2015). Sea of poppies. Penguin Books India Pvt. Ltd.## Haraway, D. J. (2013). Primate visions: Gender, race, and nature in the world of modern science. Routledge.## Huggan, G., & Tiffin, H. (2015). Postcolonial ecocriticism: Literature, animals, environment. Routledge. Iovino, S., & Oppermann, S. (2014). Material Ecocriticism. Illustrated, Indiana University Press.## Jasmine, J. V., & Davis, C. (2018). "Postcolonial Ecocriticism In Amitav Ghosh's Sea Of Poppies". Literary Endeavour. 6.## Mukherjee, P. (2011). "Tomorrow There Will Be More of Us". Postcolonial ecologies: Literatures of the environment pp. 216-32. doi:10.1093/acprof:osobl/9780195394429.003.0011.## Nash, L. (2005). "The agency of nature or the nature of agency?". Environmental History. Vol. 10. No. 1. pp. 67-69.## Rizy, K. M. (2015). Nature and displacement: an ecocritical approach to five works by Marie Darrieussecq (Doctoral dissertation, University of Georgia).## Robinson, W. C. (2003). Risks and rights: The causes, consequences, and challenges of development-induced displacement. Vol. 18. Washington DC: The Brookings Institution.## Tripathy, J. (2015). "Indian Environmentalism: Discourse, Politics and Fragments". Journal of Social Sciences-Sri Lanka, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya, Sri Lanka. Vol. 07. No. 02. pp. 87-104.##