گونه شناسی داستان: بررسی ایدئولوژی پنهان متن در روایت ذهنی «به دزدی رفته ها»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

In the history of literature, typology or genre determination of the text is a fundamental issue. In order to take a step in this direction, the present study studies the genre of a story that is seemingly non-political but is the first story from a completely political series called "Azar, Mahe Akhar -e Paeez". This typology is done with a critical stylistic approach whose main function is to analyze the text layers in order to discover the hidden ideology of the text.The results of the research show that "To the Stolen" is an allegorical and subjective narrative, written with socialist ideas and a modernist style.Text socialism is in the populist and non-partisan superstructure, and in the deep, partisan and propaganda superstructure. The author uses allegory, which is a technique for indirect expression of thought, and also by choosing a modernist narrative method, in the form of mental narration, which is a suitable genre for propagating and indirectly imposing an ideology, and includes features such as: use From the narrator of the finite universe, mental and non-consecutive time, variable and relative place, stereotyping in the plot, breaking the causal relationship, direct expression of thought and emotions, regardless of any explicit interpretation in the characterization , As well as being a complex and multi-layered language, has left the audience free to perceive the ideology of the text. Because the method of centralizing the narrative is such that it leads the audience to the desired ideology with the least pressure, and

کلیدواژه‌ها


آرون، ر. (1370). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمۀ ب. پرهام. تهران: آموزش انقلاب اسلامی.## آقاگل‌زاده، ف. (1386). تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات. ادب‌پژوهی، 1(1)، 17- 27.##آقاگل‌زاده، ف.، و عباسی. ز. (1391). بررسی وجه فعل در زبان فارسی بر پایه نظریۀ فضاهای ذهنی. نشریۀ ادب‌پژوهی، 20، 135-154.##امامی، ص. (1381). نماد و تمثیل، تفاوت‌ها و شباهت‌ها. کتاب ماه هنر، 47 و 48، 60-68.##ایگلتون، ت. (1368). پیش‌درآمدی بر نظریه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ادبی.ترجمۀ ع. مخبر. تهران: نشر مرکز.##بشلر، ژ. (1370). ایدئولوژی چیست؟ (نقدی بر ایدئولوژی‌های غربی). ترجمۀ ع. اسدی. تهران: حیدری.##بیاد، م.، و نعمتی. ف. (1384). کانونی‌سازی در روایت. پژوهش‌های ادبی، 7، 83-108.##پاینده، ح. (1368). اهمیت زاویۀ دید در داستان کوتاه. کیهان فرهنگی، 64، 56-58.##تفرشیان، ا. (1367). قیام افسران خراسان. تهران: اطلس.##تودوروف، ت. (1379). بوطیقای ساختارگرا. ترجمۀ م. نبوی. تهران: آگاه.##تولان، م. (1386). روایت‌شناسی: درآمدی زبان‌شناختی ـ انتقادی. ترجمۀ ف. علوی و ف. نعمتی. تهران: سمت.##جاهد، پ. (1394). نوشتن با دوربین (گفت‌وگو با ابراهیم گلستان). تهران: اختران.##جول، ج. (1388). گرامشی. ترجمۀ م.ر. زمردی. تهران: ثالث.##چلنگریان، م. (1395). فرزندان سلیمان‌میرزا (نگاهی به تاریخ حزب تودۀ ایران و رابطۀ آن با جنبش‌های اجتماعی). ج1. بی‌جا: پروسه.##خارکوهی، غ. (1388). ورود ارتش سرخ و فرصت‌طلبی‌های حزب توده در استان گلستان. فصلنامۀ پانزده خرداد، 21، 67-108.##دُرپر، م. (1391). سبک‌شناسی انتقادی، رویکردی نوین در بررسی سبک براساس تحلیل گفتمان انتقادی. نقد ادبی، 5(17)، 37-62.##دُرپر، م. (1393). لایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد بررسی در سبک‌شناسی انتقادی داستان کوتاه و رمان. جستارهای زبانی، 6 (21)، 65- 94.##دُرپر، م. (1396). سبک‌شناسی انتقادی. تهران: نشر علم.##سجودی. ف.، و صادقی، ل. (1389). کارکرد روایی سکوت در ساختمندی داستان. جستارهای زبانی، 1 (2)، 69-88.##سلطانی، ع. (1387). قدرت، گفتمان و زبان. تهران: نشر نی.##شمیسا، س. (1393). کلیات سبک‌شناسی. ویراست دوم. تهران: میترا.##فاولر. ر.، و همکاران (1369). زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمۀ م. خوزان و ح. پاینده. تهران: نشر نی.##ضیمران، م. (1384). میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران: هرمس.##فتوحی، م. (1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن.##گلستان، ا. (1384). آذر، ماه آخر پاییز. تهران: بازتاب‌نگار.##گلستان. ا. (1377/ 1998م). گفته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نیوجرسی. لندن: روزن.##گلشائی، ر. (1392).ارزیابی نظریه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انسجام و پیوستگی متنی: به‌سوی چارچوبی برای ارزیابی خوانش‌پذیری در سطح گفتمان. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 31، 31-57.##لارین، خ. (1386). مفهوم ایدئولوژی.ترجمۀ ف. مجیدی. تهران: وزارت امورخارجه.##لاج، د. (1388). هنر داستا‌ن نویسی.ترجمه رضا رضایی.تهران: نی.## لوپز، خ.، و اسکات، ج. (1385). ساخت اجتماعی. تهران: نشر نی.##مارکس، ک.، و انگلس. ف. (1359). مانیفست حزب توده.ترجمۀ م. پورهرمزان. بی‌جا: حزب تودۀ ایران.##محصّص، م.، و اکبری‌زاده، ف. (1398).گونه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سکوت گفتمانی در قصّۀ مریم (س). مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 1(1)، 129-147.##مولودی، ف. (1394). تحلیل تاریخ تطوّر روایت ذهنی: الگوی عملی، و پیشنهادی روش‌شناختی برای درس جریان‌شناسی نثر معاصر فارسی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 37، 54-84.##مولودی، ف. (1396). نقدی بر نمونۀ روایت‌گری سوّم‌شخص محدود در داستان فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7(2)، 127-147.##میر، م. (1378). ادبیّت قرآن. ترجمۀ م.ح. محمّدی مظفّر. قم: انتشارات ادیان و مذاهب.##میرعابدینی، ح. (1380). صد سال داستان‌نویسی ایران. ج1و2. تهران: چشمه.##نیک‌سیر، ز.، حسن‌پورآلاشتی، ح.، دُرپر. م.، و روحانی، م. (1398). بررسی تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک و مؤلفه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رئالیسم سوسیالیستی در مجموعۀ از رنجی که می‌بریم. پژوهشنامۀ مکتب‌های ادبی، 3(4)، 100-130.##وینسنت، ا. (1378). ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی. ترجمۀ م. ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.##یول، ج. (1385). کاربرد شناسی زبان. ترجمۀ م. عموزاده مهدیرجی و م. توانگر. تهران: سمت.##Aghagolzadeh, F. (2007). Analysis of critical discourse and literature. Journal of Literature, 1(1), 17-27.##Aghagolzadeh, F., & Abbasi, Z. (2012). Investigation of verb form in Persian language based on the theory of mental spaces. Journal of Literature, 20, 135-154.##Aron, R. (1991). The basic stages of thought in sociology. Baqir Parham's translation. Ch2. Islamic Revolution Education Publications.##Bayad, M., & Nemati, F. (2004). Focalization in narration. Literary Research Quarterly, 7, 83-108.##Beshler, J. (1991). What is ideology? (Criticism of western ideologies). Translated by A. Asadi. Heydari.##Chalangaryian, M. (2015). The children of Suleiman Mirza (a look at the history of Iran's Tudeh party and its relationship with social movements). C1. Process [In Persian].##Dorpar, M. (2013). Layers examined in the critical stylistics of short stories and novels. Journal of Linguistic Essays, vol. 5, 6 (21), 65-94.##Dorpar, M. (2016). Critical stylistics. Elm [In Persian].##Dorpar, M. (2017). Critical stylistics, a new approach in examining style based on critical discourse analysis. Scientific Research Quarterly of Literary Criticism, Q5(17), 37-62.##Egelton, T. (1989). An introduction to literary theories. Translated by A.Mokhber.Center.##Fairclogh, N. (1989). Language and Power. London: Longman.##Fotouhi, M. (2006). The rhetoric of the image. Sokhan [In Persian].##Fowler et al. (1979). Language and Control. London: Rutledge and Kegan Paul.##Fowler, R. (1986). Linguitic Criticism. Oxford: Oxford University Press.##Fowler, R., et al. (1990). Linguistics and literary criticism. Translated by M. Khoozan & H. Payandeh. Ney.##Golestan, I. (1998 AD).Gofteha. Ch1. Rowzan [In Perian].##Golestan, I. (2005). Azar,mahe Akhare Paeez. Ch. 2. Baztabnegar [In Persian].##Golshayi, R. (2012). Evaluation of theories of textual coherence and continuity: towards a framework for evaluating readability at the discourse level. Research and writing academic books, 31, 31-57.##Imami, S. (2002). Symbol and Allegory, Differences and Similarities. Book of the Month of Art, 47 & 48, 60-68.##Jahed, P. (2014). Writing with a camera (conversation with Ebrahim Golestan). Ch5. Akhtran [In Persian].##Jeffries, L. (2010). Critical Stylistic.the Power of English. Houndmils, Basingstoke: Palgrave Macmillan.##Joule, J. (2009). Gramsci. Translated by Mohammadreza Zomorrodi. Ch1. sales.##Kharkouhi, Gh. (2008). The entry of the Red Army and the opportunism of the Tudeh party in Golestan province. Panzdeh Khordad Quarterly, 21, 67-108.##Larin, J. (2007). The concept of ideology. Translated by F. Majidi. Ministry of Foreign Affairs.##Lopez, J., & Scott, J. (2015). Social construction. Ch1. Ney.##M. Tawangar. Samt.##Marx, C., & Engels, F. (1980). Manifesto of the Tudeh party. Translated by M. Pour hormozan. Tudeh Party of Iran.##Mir Abedini, H. (2001). One hundred years of Iran's story writing. Vol. 1 and 2, Ch. 2. Cheshmeh [In Persian].##Mir, M. (1999). Literacy of the Qur'an. Translation by M. H. Mohammadi Mozaffar. Adian va Mazaheb [In Persian]. Mazaheb##Mohasses, M., & Akbarizadeh, F. (2018). Types of discourse silence in the story of Maryam (PBUH). Qur'anic Studies and Islamic Culture, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Q1(1), 129-147.##Molavi, F. (2014). Analysis of the history of the development of subjective narrative: a##Molavi, F. (2016). Criticism on the example of limited third-person narration in Persian fiction. Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Q7(2), 127-147.##Niksiyar, Z., Hasanpour Alashti, H., Dorpar, M., & Rouhani, M. (2018). Review of ideological historiography and the components of socialist realism in the collection of the Az ranji ke mibarim. Journal of Literary Schools, 3(4), 100-130.##Payandeh, H. (1989). The importance of the point of view in the short story. Cultural Keyhan farhangi, 64, 56-58.##practical model, and a methodological proposal for the course "Contemporary Persian Prose Flow. Research and writing academic books, 37, 54-58.##Shamisa, S. (2013). Generalities of stylistics. Second edition. Mitra [In Persian].##Sojudi, F., & Sadeghi, L. (2009). The narrative function of silence in the construction of the story. Comparative Language and Literature Quarterly (Linguistic essays). First period (2), 69-88.##Soltani, A. (2008). Power, discourse and language. Ney [In Persian].##Tafreshian, A. (1998). Khorasan Officers' Uprising. Ch1. Atlas [In Persian].##Todorov, T. (2000). Structuralist boutiques. Translated by Mohammad Nabawi. Agah.##Tolan, M. (2007). Narratology: A Linguistic-Critical Introduction. Translated by F. Alavi and F. Nemati. Ch1. Samt##Van Dijk, T. (2001). Multidiskiplinary CDA: a Plea fir Diversity. In R.##Vincent, A. (1999). Modern political ideologies. Translated by M. Saqibfar .Qaqnos##Wales, K. (2001). A Dictionary of Stylistics. Ed. Harlow: Longman.##Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 2Vols. California: University California Press.##Yule, G. (2006). Language usage. Translated by M. Amouzadeh Mehdiraji and##Zaymaran, M. (2005). Michel Foucault. Knowledge and Power. Ch3. Hermes [In Persian].##