دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، آذر 1402، صفحه 623-1 
انسجام روایی بر مبنای عنصر هویت در رمان هستی

صفحه 574-531

10.22034/jlc.2022.350644.1490

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسامپور؛ محمدحسین کرمی