انسجام روایی بر مبنای عنصر هویت در رمان هستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/jlc.2022.350644.1490

چکیده

هویت و چگونگی پردازش اطلاعات مربوط به آن از مهم‌ترین دغدغه‌های دوره‌ی نوجوانی است و ادبیات به‌ویژه رمان نوجوان به‌خوبی توانسته است این دغدغه را در خود بازتاباند. رمان هستی از جمله رمان‌های درخور توجه در این زمینه است. هدف از این پژوهش بررسی ظرفیت‌های این رمان در نشان‌دادن سبک‌های پردازش‌ هویتی است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است و کوشیده‌ایم با ردگیری کنش‌های شخصیت اصلی این رمان، سبک‌های پردازش هویتی او را با رویکرد میشل برزونسکی واکاوی کرده و شگردهای روایی بازنمایی هویت را نشان دهیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هستی برای رسیدن به هویتی یکپارچه و مستقل از هر سه سبک پردازش هویتی بهره برده است؛ اگرچه سبک پردازشی سردرگم در او پررنگ‌تر است و شخصیت هنجارشکنانه‌‌اش او را از شخصیت‌های دیگر رمان‌ها متمایز می‌کند. تحلیل شگردهای روایی بیانگر این است که نویسنده برای نشان‌دادن سبک‌ پردازش هویتی در هستی با استفاده از شیوه‌ی روایت‌گری درون‌رویداد و کانونی‌سازی درونی توانسته‌ است به‌خوبی ابعاد مختلف روحی و شخصیتی و دغدغه‌های او را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


ابوت، اچ. پ. (1397). سواد روایت. ترجمۀ ر. پورآذر و ن. م. اشراقی. تهران: اطراف.##اتکینسون، ر. ل.، اتکینسون، ر. س.، اسمیت، ا. د.، بم، س.، و هوکسما. (1385). متن کامل زمینۀ روانشناسی هیلگارد. ترجمۀ م.ن. براهنی و همکاران. تهران: رشد.##برک، ل. ی. (1386). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمۀ سیدمحمدی. ج 2. تهران: ارسباران.##برگر، پ. ل. و کولمال، ت. (1375). ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت). ترجمۀ ف. مجیدی. تهران: علمی و فرهنگی.##بیابانگرد، ا. (1389). روانشناسی نوجوان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.##تامس، ب. (1400). روایت: مفاهیم بنیادی و روش‌های تحلیل. ترجمۀ ح. پاینده. تهران: نیلوفر##حسن‌زاده،‌ ف. (1389). هستی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.##حسینی، و.، صنعت‌جو، ا.، شریف، ع. و امین‌یزدی، ا. (1397). تحلیل محتوای داستان‌های نوجوان از حیث ابعاد هویت‌یابی بر پایۀ نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی. مجلۀ تعامل انسان و اطلاعات. ج5، 1، 83- 93.##حسینی، و.، صنعت‌جو، ا.، شریف، ع.، و امین‌یزدی، ا. (1398). واکاوی انواع هویت در داستان‌های نوجوان براساس نظریۀ روانی ـ اجتماعی اریکسون. مجلۀ تحقیقات کتابداران و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 2، 13-32.##جی‌دان، ر. (1385). نقد اجتماعی پست‌مدرنیته، بحران هویت. ترجمۀ ص. نجفی. تهران: شیرازه.##رنجبر، م.، شارودی، ح.، و اصلاحی، س. (1398). فرایند تحول در رمان هستی. دوفصل‌نامۀ علمی‌پژوهشی ادبیات کودک دانشگاه شیراز، 2، 41-56.##شولتز، د. پ.، و شولتز، س. ا. (1386). نظریه‌های شخصیت. ترجمۀ سیدمحمدی. ویراست هشتم. تهران: نشر ویرایش.##کبلی، پ.، و یان، م. (1400). نقد ادبی با رویکرد روایت‌شناسی. ترجمۀ ح. پاینده. تهران: نیلوفر.##کوری، گ. (1395). روایت‌ها و راوی. ترجمۀ م. شهبا. تهران: مینوی خرد.##محرمی، ر.، حاجلو، ن.، شجاعی‌ماسوله، م. (1390). تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانی هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریۀ اریکسون. ادب‌پژوهی، 15، 121-140.##میرعلائی‌امین، ز.، رضایی، ح.، کاوه، م. (1397). بازنمایی انواع بلوغ در رمان نوجوان عقرب‌های کشتی بمبک. اورمزد، 45، 4-25.##Abbott, H. P. (2018). The Cambridge introduction to narrative [Narrative literacy] (R. Pourazar & M. Eshraqi, Trans.). Atraf. [in Persian]##Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2006). Hilgard's introduction to psychology (M. Barahani et. al. Trans.). Roshd. [in Persian]##Berger, P. L., & Luckmann, T. (1996). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge (F. Majidi, Trans.). Elmi va Farhangi. [in Persian].##Berk, L. E. (2007). Development through the lifespan [Psychology of growth: From adolescence to the end of life] (Y. Seyed-Mohammadi, Trans.). Arasbaran. [in Persian]##Berzonsky, M. D. (1989). Identity Style: Conceptualization and Measurement. Journal of Adolescence Research, 4, 268-282.##Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescence Research, 4, 268-282.##Berzonsky, M. D. (1992). Identity Style and Coping Strategies. Journal of Personality, 60, 771-788.##Berzonsky, M. D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60, 771-788.##Berzonsky, M. D., & Niemeyer, G. J. (1994). Ego identity status and identity processing orientation: The moderating role of commitment. Journal of Research in Personality, 28, 425-435.##Berzonsky, M. D., & Niemeyer, G. J. (1994). Ego identity status and identity processing orientation: The moderating role of commitment. Journal of Research in Personality, 28, 425-435.##Berzonsky, M. D., & Sullivan, C. (1992). Social-Cognitive Aspects of Identity Style: Need for Cognition, Experiential Openness, and Introspection. Journal of Adolescent Research, 7, 140- 155.##Biabangard, A. (2010). Adolescent psychology. Office for the Publication of Islamic Culture. [in Persian].##Colbey, P., et al. (2021). Literary criticism from a narratological approach (H. Payandeh, Trans. and Ed.). Niloofar. [in Persian]##Currie, G. (2016). Narratives and narrator (M. Shahba, Trans.). Minooye Kherad. [in Persian]##Dunn, R. G. (2006). Identity crises: A social critique of Postmodernity (S. Najafi, Trans.). Shirazeh. [in Persian]##Hasanzadeh, F. (2010). Hasti. Institute for the Intellectual Development of Children and Adolescents.##Hoseini, V., San’atjoo, A., Sharif, A. & Amin-Yazdi, A. (2018). Content analysis of adolescent stories from the perspective of identity formation based on Erikson’s, Marcia’s and Berzonsky’s theories. Human Information Interaction, 5, 1, 83-93.##Hoseini, V., San’atjoo, A., Sharif, A. & Amin-Yazdi, A. (2019). Analysis of different types of identity in adolescent stories based on Eriksons’s psychosocial theory. Academic Librarianship and Information Research, 2, 13-32.##Jacobson, J. (1998). Islam in Transition: Religion and Identity among British Pakistani Youth. London: Routledge.##Miralaei-Amin, Z., Rezaei, H. & Kaveh, M. (2018). Representation of different types of maturity in the adolescent novel Scorpions of Bambak Ship. Ourmozd, 45, 4-25. [in Persian]##Moharrami, R., Hajloo, N. & Shojaei-Masouleh, M. (2011). Psychological analysis of characters in Hooshang Moradi Kermani’s stories based on Erikson’s theories. Adab-Pazhuhi, 15, 121-140. [in Persian]##Rajnbar, M., Sharoodi H & Eslahi, S. (2019). The process of transformation in the novel Hasti. Journal of Children’s Literature Studies, 2, 41-56.##Schultz, D. P., & Schultz, S. A. (2007). Theories of personality (Y. Seyed-Mohammadi, Trans.). Virayesh. [in Persian]##Streitmatter, J. (1993). Identity status and identity Style: a replication study. Journal of Adolescence, 16, 211-215.##Streitmatter, J. (1993). Identity status and identity style: A replication study. Journal of Adolescence, 16, 211-215.##Thomas, B. (2021). Narrative: The basics (H. Payandeh, Trans.). Niloofar. [in Persian]##Woodward, K. (ed.) (1997). Questioning Identity. London: Routlege.##