تحلیل انسجام روایی و ‌گفتمان‌های انتقادی مبتنی بر«هژمونی‌آزادی و نابرابری آن» در رمان «سگ‌ و‌ زمستان بلند» ‌بر اساس رویکرد فِرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زبان و ادبیات فارسی (محض)، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران

4 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/jlc.2022.351989.1496

چکیده

تحلیل‌گفتمان‌انتقادی رویکردی است که زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی می‌کند و بر نحوة بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیلة متن و گفت‌وگو تأکید می‌کند. یکی از گونه‌های تحلیل گفتمان، گفتمان‌ انتقادی است که سعی دارد با روشی نظام‌مند به کاوش در روابط نامعلوم بین متون وقایع و اعمال گفتمانی و ساختارها، روابط فرایندهای فرهنگی و اجتماعی- سیاسی در سطح گسترده بپردازد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به الگوی انتقادی فرکلاف، گفتمان‌های مرتبط با ایدئولوژی «آزادی» در رمان «سگ و زمستان بلند» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین با بررسی و رمزگشایی لایه‌های زبانی رمان (سطح واژگانی، دستوری و ساختاری متن) و بافت موقعیت، میزان تأثیرپذیری و مجموعه ترفندهایی که نویسنده برای بیان اهداف ایدئولوژیک خود به کار بسته، مشخص می‌گردد. هدف نویسنده از انجام این پژوهش، کشف گزاره‌های تلویحیِ طبیعی‌ای است که مَنِشی ایدئولوژیک دارند و در گفتمان‌های مربوط به هژمونی آزادی، در رمان «سگ و زمستان بلند» به کار رفته‌اند. چه بسا تعداد زیادی از این مفروضات (برای مثال کاربرد استعارات، نمادها و یا گزینش واژگان مختص به نویسندگان زن و...) کلاً طبیعی شده‌اند و مردم عموماً از وجود آن‌ها بی‌خبرند؛ داده‌های برآمده نشان‌گر آن است که تمامی عناصر رمان- از جمله «گزینش عنوان»، «تکرار»، تعداد فراوان واژگان منفی در برابر واژگان مثبت، تم خاکستری رمان، استعارات، نوع زاویة دید نویسنده، بافت موقعیت و...- به طور منسجم، در ارائة مفهوم ایدئولوژیک «آزادی» سهیم هستند.

کلیدواژه‌ها


آقاگل‌زاده، ف. (1394). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.##آهنگر، ع.، و امیرمشهدی، م. (1399). تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی براساس نظریة آمیزه مفهومی. علم زبان، 7 (12)، 105-152.##افراشی، آ.، حسامی، ت.، و کریستینا سالاس، ب. (1391). بررسی استعاره‌های جهتی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی. پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، 4، 1-25.##انصاری، م. (1367/ 1988). دادگاه عدل مردمی. ایالات متحدۀ آمریکا: واشینگتن دی. سی.##بابائی، ح. (378). آزادی قلم و بیان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی قم.##بهبهانی، م.، خاکپور، س.، و گرجی، م. (1392). بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان رمان سگ و زمستان بلند. مطالعات داستانی، 4، 5-22.##پارسی‌پور، ش. (1369). سگ و زمستان بلند. تهران: اسپرک.##پاینده، ح. (1397). نظریه و نقد ادبی (درسنامه‌ای میان رشته‌ای). تهران: سمت.##پیروز، غ.، و محرابی کالی، م. (1394). بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ. ادب‌پژوهی، 32، 81-103.##تسلیمی، ع. (1388). گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران. تهران: کتاب آمه.##جعفری لنگرودی، م. (1376). ترمینولوژی حقوق. تهران: چاپ احمدی.##جهانگیری، ج.، و بندر ریگی‌زاده، ع. (1392). زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد انتقادی نورمن فرکلاف به تحلیل گفتمان. پژوهش سیاست نظری، 14، 57-82.##خجسته‌پور، س.، گذشتی، م.، و فرزاد، ع. (1399). مشخصه‌های زنانه‌نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان «سگ و زمستان بلند» شهرنوش پارسی‌پور براساس سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلر. تاریخ ادبیات، 84، 47-72.##درپر، م. (1392). بررسی ویژگی‌های سبکی داستان کوتاه جشن فرخنده از جلال‌آل‌احمد با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی. جستارهای زبانی، 1، 39-64.##ذوالفقاری، ح. (1387). تفاوت کنایه با ضرب‌المثل. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 10، 109ـ 133.##رجایی‌شیرازی، م. (1353). معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع. شیراز: دانشگاه شیراز.##رزمجو، آ.، و بلوچ. ل. (1391). ترجیح دختران ایرانی نسبت به کاربرد خوش‌گویی در زبان فارسی با استفاده از روش دلفی. زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، 4 (1)، 101-134.##رضایی، ر. (1400). تحلیل کارکردهای گسست گفتمانی در رمان نگران نباش اثر مهسا محب علی؛ رویکردی نشانه معناشناختی به تحلیل گفتمان ادبی. روایت‌شناسی، 5 (10)، 311-343.##زمانی، ف.، و درپر، م. (1401). بینانشانه‌شناسی ابر پی‌رنگ مرگ ـ زندگی در اسطورة یمه/ جم در رمان‌های معاصر فارسی. روایت‌شناسی، 6 (12)، 235-261.##صفوی، ک. (1389). زبان‌شناسی و ادبیات تاریخچة چند اصطلاح. تهران: هرمس.##طاهرنژاد، ن.، شعیری، ح.، و ایرجی، م. (1401). تحلیل روایت‌پریشی و چالش‌های نشانه معنایی آن با تأکید بر داستان شازده احتجاب. روایت‌شناسی، 6 (12)، 341-364.##طباطبایی مؤتمنی، م. (1375). آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##فتوحی، م. (1390). سبک‌شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها. تهران: سخن.##فرکلاف، ن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمۀ ف. شایسته پیران و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.##قاسم‌زاده، ح. (1378). استعاره و شناخت. تهران: فرهنگان.##قانونی، ح.، و غلامحسینی، پ. (1396). ادبیات ‌عامه (ضرب‌المثل‌ها و کنایات) و بازتاب آن در رمان‌های جلال آل احمد. مطالعات زبانی و بلاغی، 8(15)، 117-140.##کریمی، ع.، و سبزیان‌پور، و. (1398). خوانش داستان الفقراء براساس گفتمان انتقادی فرکلاف. پژوهشنامۀ ادبیات داستانی، 8 (26)، 95-111.##مدرسی، ی. (1387). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.##میرفخرایی، ت. (1383). فرایند تحلیل گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.##هاشمی، ز. (1389). نظریۀ استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون. ادب‌پژوهی، 4 (12)، 119-140.##یارمحمدی، ل. (1393). گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی. تهران: هرمس.##یحیی‌زاده، ب.، و کاظمی، ف. (1401). بررسی تولید بیناگفتمانی در حکایت‌های مولانا از منظر تحلیل گفتمان انتقادی. روایت‌شناسی، 6 (11)، 495-526.##یگانه، ف.، و افراشی، آ. (1395). استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی. جستارهای زبانی، 5، 193-216.##یورگنسن، م. (1398). تحلیل گفتمان. ترجمۀ ه. خلیلی. تهران: نشر نی.##یول. ج. (1385). بررسی زبان. ترجمۀ ع. بهرامی. تهران: رهنما.##Aghagolzadeh, F. (2014). Critical discourse analysis. Third edition. Tehran: Scientific and Cultural Publications.##Ahangar, A. A., Amir Mashhadi, M. (2019). Analysis of Bostan Saadi's metaphors based on the theory of conceptual mixture. Science of Language, 12, 105-152.##Afrashi, et al. (2011). Investigation of directional metaphors in Spanish and Persian languages. Comparative language and literature researches, 4, 1-25.##Ansari, M. (1988 AD). People's Court of Justice. United States of America: Washington, D.C. C.##Babaei, H. (1999). Freedom of Pen and Expression. Master's Thesis. University of Tehran. Qom Higher Education Complex.##Behbahani, M., Khakpour, S., & Gorji, M. (2012). Review and critical analysis of the discourse of the novel. Dog and Long Winter. Fiction studies, 4, 5-22.##Darper, M. (2012). Investigation of the stylistic characteristics of the short story of Jalal Al-Ahmad's "Jashan Farkhandeh" with the approach of critical stylistics. Linguistic Essays Quarterly, 1, 39-64.##Fotoohi, M. (2011). Stylology of theories, approaches and methods. Tehran: Sokhn.##Fairclough, N. (2000). Critical analysis of discourse. The translator of Fatima Shaisteh Piran and others. First Edition. Tehran: Media Studies and Research Center.##Ghasemzadeh, H. (1999). Metaphor and Knowledge. Tehran: Farhangan.##Ghanooni, H., & Gholamhosseini, P. (2016). Public literature (proverbs and allusions) and its reflection in Jalal Al Ahmad's novels. Linguistic and rhetorical studies, 15, 117-140.##Hashemi, Z. (2010). Conceptual metaphor theory from the perspective of Likoff and Johnson. Literary Studies Quarterly, 12, 119-140.##Jafari Langroudi, M. J. (1997). Legal terminology. Eighth edition. Tehran: Ahmadi Press.##Jahangiri, J., and Bandar Rigizadeh, A. (2012). Language, power and ideology in Norman Fairclough's critical approach to discourse analysis. Theoretical policy research, 14, 57-82.##Karimi, A., & Sabzianpour, V. (2018). Reading the story of the poor based on Fairclough's critical discourse. Quarterly Research Journal of Fiction Literature, Razi University, 26, 95-111.##Khojastepour, S., & colleagues. (2019). Characteristics of female writing in fiction literature with a look at the novel "Long Winter Dog" by Shahrnoosh Parsipour based on Sarah Miller's feminist stylistics. A two-chapter book on the history of literature, 84, 47-72.##Kovecses, Z. (2010). Metaphor and Emotion. Language Culture and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge university press.##Knowles, M., & Rosamand, M. (2005). Introducing Metephor. London and New York: Routledge##Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We live by. Chicago: The university of Chicago press.##Mirfakhrai, T. (2004). Discourse analysis process. Tehran: Media Studies and Research Center.##Modaresi, Y. (2008). An introduction to the sociology of language. What is the second Tehran: Publications of Humanities and Cultural Studies Research Institute.##Nubiola, J. (2000). El valor cognitive de las Metaphoras. Pamplona. P. perez- ILzarbay R. Lazaro. Eds. Verdad bibny belleza. Cuandolos filosofos hablan de los valires, Cuadernos de Anuario Filosofico, pp.103,##Ortiz Diaz Guerra, M.J. (2009). La Metaphora visual Incorporada: Aplicacion de la Teoria Integrada de la Metaphora primaria a un corpus a un corpus Audiovisual. Phd. Dissertation. Alicante: Universidad de Alicante. Departamenti de Comunicacion y Psicologia Social.##Parsipur, Shahrnoush. (1990). Dog and long winter. second edition. Tehran: Spark.##Payandeh, H. (2017). Literary theory and criticism (an interdisciplinary textbook). First edition, Tehran: Samit.##Pirouz, Gh., & Munira Mehrabi, K. (2014). Semantic analysis of good interpretations related to death in Hafez's sonnets. literature study, 32, 81-103.##Rajaee Shirazi, M. Kh. (1974). The teacher of rhetoric in the science of meanings and expression and innovation. Shiraz: Shiraz University.##Rezaei, R. (2021). Analyzing the functions of discursive discontinuity in the novel "Don't Worry" by Mahsa Moheb Ali; A semantic sign approach to the analysis of literary discourse. Bi-quarterly journal of narratology, 10, 311-343.##Razmjo, A., & Baloch, L. (2011). Iranian girls' preference for the use of euphemism in Persian language using the Delphi method. Linguistics and dialects of Khorasan, 1, 101-134.##Safavi, K. (2010). Linguistics and literature, the history of several terms. Third edition. Tehran: Hermes.##Taherenjad, N., Shairi, H.R., & Iraji, M. (2022). Analysis of narratology and the challenges of its semantic sign with an emphasis on the story of Prince Ihtjab. Narrative Science, 12, 341-364.##Tabatabai Motamani, M. (1996). Public freedoms and human rights. second edition. Tehran: Tehran University Press.##Taslimi, A. (2009). Propositions in contemporary Iranian literature. second edition. Tehran: Kitab Ame.##Turner, M. (1996). The Literary Mind. Oxford: University.##Yarmohammadi, L. (2013). Popular and critical discourse. Third edition. Tehran: Hermes.##Yahyazadeh, S. B., & Kazemi, F. (2022). Investigation of interdiscourse production in Rumi's anecdotes from the perspective of critical discourse analysis. Biannual journal of narratology, 11, 495-526.##Yeganeh, F., & Afrashi, A. (2015). Directional metaphors in the Qur'an with a cognitive approach. Linguistic essays, 5, 193-216.##Yule, G. (2006). Language review. Translated by Ali Bahrami. First Edition. Tehran: Rahnama.##Yorgensen, M. (2018). Discourse analysis. Translated by Hadi Khalili. Tehran: Ney Publishing.##Zamani, F., & Dorper, M. (2022). Inter-anthropology of the dark shadow of death-life in the myth of Yameh/Jam in contemporary Persian novels. Narratology, 12, 235-261.##Zolfaghari, H. (2008). The difference between irony and proverb". Two-quarter scientific-research journal. Persian language and literature research, 10, 109-133.##