بررسی دلایل بداعت روایت حسین علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

10.22034/jlc.2022.367289.1516

چکیده

محمد حسین مهدوی ، شاعر موج نو، در کتاب حسین علی ، رویداد های غبار گرفته ی عاشورا،کهنه از تکرار ودستکاری شده به وسیله ی مداحان را، در قاب یک اثر هنری و بدیع باز می گوید.اوتوانسته است با کمک قواعد روایت، از مکرر نویسی اثری تاریخی فرا برود ویک اثر ادبی و هنری بیافریند.
پرسش اساسی پژوهش این است: نویسنده چگونه می تواند از یک گزارش تاریخی ، روایتی هنری ادبی بسازد؟ این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای ،توصیفی و تحلیلی، با جمع آوری اطلاعات ، شواهد واسناد، با توصیف دقیق و تحلیل کمی و کیفی داده ها، با یاری دانش روایت شناسی ، تلاش می کند به پرسش پژوهش پاسخ دهد .مؤید با اتکا به توانش زبانی خود به عنوان یک شاعر، با استفاده از ظرفیت های رویه و تویه ی زبان فارسی و با آشنایی زدایی از آن، همچنین با استفاده ی دقیق و ماهرانه از پیرنگ وتکنیک های روایتی، بانقل و صحنه پردازی های لازم و با تنظیم زیبایی شناسانه ی فاصله ی خود از موضوع ،‌موفق به خلق اثری شده است که خواننده رادر تجربه ی زیبایی شناسانه ای نو و احساسی عمیق و تازه در برخورد با عاشورا ، قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها


آقاگل‌زاده، ف. (۱۳۹۴). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: نشر علمی فرهنگی.##ابراهیمی، ن. (١٣٧٨). ساختار و مبانی ادبیات داستانی. تهران: حوزۀ هنری.##احمدی، ب. (۱۳۷۲). ساختار و تأویل متن. ج1. تهران: نشر مرکز.##اسکولز، ر. (۱۳۷۷). پی‌رنگ در روایت. فارابی. ویژه‌نامۀ روایت و ضدروایت.## برتلس، ی. ا. (١٣٧٨). شاهنامۀ فردوسی. تهران: سورۀ مهر.##براهنی، ر. (۱۳۹۳). قصهنویسی. تهران: نشر نگاه.##بی‌نیازی، ف. (١٣٨٨). درآمدی بر داستان‌نویسی و روایت‌شناسی. تهران: افراز. ##پاینده، ح. (١٣٩٣). گشودن رمان. تهران: مروارید.##پرینس، ج. (١٣٩١). روایت‌شناسی. ترجمۀ م. شهبا. تهران: مینوی خرد.##شفیعی کدکنی، م.ر. (۱۳۹۱). رستاخیز کلمات. تهران: سخن.##صفوی، ک. (۱۳۸۰). از زبان‌شناسی به ادبیات. تهران: سورۀ مهر.## کنان، ش. ر. (١٣٧٨). روایت داستانی ـ بوطبقاتی معاصر. ترجمۀ ا. حری. تهران: نیلوفر.##کوری، گ. (١٣٩١). روایت‌ها و روای‌ها. ترجمۀ م. شهبا. تهران: مینوی خرد.##فتوحی، م. (۱۳۹۵). سبک‌شناسی. تهران: سخن.##لینت ولت، ژ. (١٣٩٠). رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت. ترجمۀ ع. عباسی و همکاران. تهران: علمی فرهنگی.##مارتین، و. (١٣٨٢). نظریه‌های روایت. ترجمۀ م. شهبا. تهران: هرمس.##مجلۀ گلیه‌وا (پاییز١٣٨٦). ش ٩٢.## مجلۀ نوشتا (بهار ۱۳۹۹). ش ۴۳ . س ۱۳.##مستور، م. (١٣٨٤). مبانی داستان کوتاه. تهران: نشر مرکز.##محمدی فشارکی، م.، خدادادی، ف. (1397). فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت‌شناسی. تهران: سورۀ مهر.##میرصادقی، ج. (۱۳۶۷). عناصر داستان. تهران: شفا.##مهدوی سعیدی، م.ح. (١٣٩٠). حسین علی. تهران: بین‌الملل.##نوروزی، ج. (‌١٣٧٨). زیورهای سخن.‌ شیراز: نشر راهگشا.##یوسفی، غ. (١٣٦٩). چشمۀ روشن. تهران: نشر علمی.##یوسف‌زاده، غ. (١٣٩٠). درآمدی بر روایت دینی. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.##Aghagolzadeh, F. (2015). Critical discourse analysis. Tehran: Scientific and Cultural Publication##Ebrahimi, N. (1999). Structure and basics of fiction literature. Tehran: Hozeh Hanari.##Ahmadi, b. (1993). Text structure and interpretation. C1. Tehran: Nashre-markaz.##Scholes, R. (1998). Pirang in the narrative. Farabi. Narrative and counter-narrative special issue.##Bertels, Y. A. (1999). Ferdowsi's Shahnameh. Tehran: Surah Mehr.##Brahni, R. (2014). Story writing. Tehran: Negah publishing house.##Biniyazi, F. (2009). An introduction to story writing and narratology. Tehran: Afraz.##Payandeh, H. (2014). Opening the novel. Tehran: Morvarid.##Prince, J. (2012). Narrative Science. Translation of M. Shahba Tehran: Minuye Kherad .##Shafi'i Kodkani, M.R. (2012). Resurrection of words. Tehran: Sokhan.##Safavi, K. (2001). From linguistics to literature. Tehran: Surah Mehr.##Kenan, Sh. R. (1999). A contemporary novel by Dastani-Buttabqati. Translated by: A. Hori. Tehran: Nilofar.##Currie, G. (2012). Narratives and narratives. Translation of M. Shahba Tehran: Minuye Kherad.##Fatuhi, M. (2016). Stylistics. Tehran: Sokhan.##Lynette Velt, J. (2011). A treatise on narrative typology. Translation of A. Abbasi et al. Tehran: Scientific and Cultural.##Martin, and (2003). Narrative theories. Translation of M. Shahba Tehran: Hermes.##Gileva magazine (autumn 2007). No 92.##Neveshta Magazine (Spring 2019). No 43. Y 13.##Mastur, M. (2005). Basics of short story. Tehran: Nashre-Markaz.##Mohammadi Fesharaki, M., Khodadadi, F. (2018). Descriptive dictionary of narratological terms. Tehran: Surah Mehr.##Mirsadeghi, J. (1988). Story elements. Tehran: Shafa.##Mahdavi Saidi, M.H. (2011). Hossein Ali .Tehran: International.##Nowrozi, J. (1998). The jewelry of speech. Shiraz: Rahgosha publication.##Yousefi, G. (1990). Bright spring .Tehran: Elmi Publication.##Yousafzadeh, G. (2011). An introduction to religious narration. Qom: Islamic Research Center of Radio and Television.##