ترومای استعمارزدا: روایت در سه گانۀ «هما و کاوشیک» در خاک غریب جومپا لاهیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

10.22034/jlc.2023.370482.1523

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گرفتن ازنظریه‌ی تروما استعمارزدا به بررسی مجموعۀ داستان سه‌گانۀ «هما و کاشیک» جومپا لاهیری، نویسندۀ هندی-آمریکایی بپردازد. نظریۀ تروما استعمارزدا یک پدیدۀ پیچیده-ای است که در ادبیات پسااستعماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و چارچوب اصلی تعریف تروما را تا حدی نقض میکند. در این راستا ، این مقاله در نظر دارد که با انتخاب روایت شناس ژرار ژنت و بعضی از مفاهیم خاص روایت شناسی که شامل نظم، بسامد، دیرش و حالت است به بازنمایی تروما در داستان مذکور بپردازد. هدف از انتخاب این مفاهیم برای چالش کشیدن تعریف غربی تروما است که می توانند پیام اصلی تروما قابل درک نماید. با استفاده از این مولفه‌ها، این مطالعه راه‌های مختلفی را نشان می‌دهد که چطور بن بست‌-های سه‌گانۀ تروما رد می‌شود و وقایع و خاطرات تروماتیک شخصیت های اصلی کاشیک و هما در شرایط دیاسپوریک کشف می‌شوند و به عنوان کسانی که قادر به غلبه بر اثرات نامطلوب خاطرات تروماتیک با وقایع گزارشی معتبر از تجربیاتشان خاطرات تروماتیک خود را روایت می‌کنند. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که لاهیری با استفاده از فلش‌بک‌های متعدد، تکرار وقایع و تنوع زاویۀ دید، نه تنها تروما را به عنوان یک رویداد غیر ناگهانی روایت می‌کند بلکه تأثیر آن را در زندگی روزمرۀ شخصیت های داستان را نشان می-دهد.

کلیدواژه‌ها


بهمن‌پور، ب، و نجومیان، ا.ع. (1396). روایتی شبح‏زده: بازنمایی روان ِ زخم مهاجرت در سه‏گانۀ «هما و کاشیک» از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیری. نـقـد زبـان و ادبـیـات خـارجـی، 19، 77ـ97. ##پورقریب، ب. (1400). تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور نوشتة کازئو ایشیگورو براساس الگوی پیتر چایلدز. روایت‌شناسی، 5(9)، 59-89.##پورقریب، ب.، مهدوی نتاج، ه.، و رضایی تالارپشتی، ع. (1398). تراواقع گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی). روایت‌شناسی، 3(5)، 49-69.##تودورف، ت. (1379). بوطیقای ساختارگرا. ترجمۀ م. نبوی. تهران: آگاه.##ریمون، ک.، و شلومیت (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر. ترجمۀ ا. حری. تهران: نیلوفر.##طلایی‌فر، س.، پناقی، ل.، و حسینی، م. (1396). بررسی روایت خود در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا براساس نظریۀ تحلیل ساختاری ژنت. روا‌‌ن‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 33(3)، 336-347.##لاهیری، ج. (1400). خاک غریب. ترجمۀ ا. حقیقت. تهران: نشر ماهی.##مهروند، ا.، و زلیکانی، ف. (1390). بررسی کارکرد راوی در رمان همه چیز فرو می‌پاشد اثر چینوا آچبه از منظر روایت‌شناسی. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 16(4)، 69-89.##هرمن، د. (1392). عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت. ترجمۀ ح. صافی. تهران: نشر نی##Andermahr, S. (2015). Decolonizing Trauma Studies: Trauma and Postcolonialism.Introduction. Humanities, 4(4), 500-505. https://doi.org/10.3390/h4040500 ##Bahmanpour, B., & Nojumian, A, A. (2018). A Haunted Narrative: Signifying Trauma of Displacement in Lahiri's Trilogy of "Hema and Kaushik" in her Unaccustomed Earth. Critical Language and Literary studies, 14(19), 77-97.##Balaev, M. (2008). Trends in literary trauma theory. Mosaic: A journal for the interdisciplinary study of literature, 41(2), 149-166.##Balaev, M. (Ed.). (2014). Contemporary approaches in literary trauma theory. Palgrave Macmillan.##Batzer, B. D. (2020). Reading literary trauma: a narratological approach. University of Iowa.##Baxter, K. I. (2011). Memory and photography: Rethinking postcolonial trauma studies. Journal of Postcolonial Writing, 47(1), 18-29. https://doi.org/10.1080/17449855.2010.507930##Behnamfar, M., Shamian, S, A., & Talaei, Z. A. (2014). Study of Narration Temporality in Salmargi Novel based on Gerard Genette’s Theory. Literary Text Research, 18(60), 125-144.##Biti, M., & Rosanda Žigo, I. (2021). The silenced narrator and the notion of “Proto-Narrative”. SAGE Open, 11(1), 1-9. https://doi.org/10.1177/2158244020988522##Briere, J., & Scott, C. (2012). Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation, and treatment. Sage Publications.##Caruth, C. (2016). Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history. Johns Hopkins University Press.## Craps, S. (2013). Postcolonial witnessing: Trauma out of bounds. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137292117 ##Craps, S., & Buelens, G. (2008). Introduction: Postcolonial trauma novels. Studies in the Novel, 40(1/2), 1-12. https://doi.org/10.1353/sdn.0.0008##Dalley, H. (2015). The question of “Solidarity” in postcolonial trauma fiction: Beyond the recognition principle. Humanities, 4(3), 369-392.##Davis, C., & Meretoja, H. (2020). Introduction to literary trauma studies. In C. Davis & H. Meretoja (Eds.), The Routledge companion to literature and trauma (pp. 1-8). Routledge.##Durairaj, M., & Jayachandran, J. (2020). Traversing Cultural Clutches: A study of Immigrant Experience in Jhumpa Lahiri's Unaccustomed Earth. The Indian Review of World Literature in English, 16(2), 1-5.##Esmaili, S. (2021). Decolonized Trauma: Narrative, Memory, and Identity on Chimamanda Ngozi Adichie's Americanah and Jhumpa Lahiri's The Lowland. Master's thesis, Department of English Language and Literature, Golestan University.##Esmaili, S., Pourgharib, B., & Arabmofrad, A. (2020). Decolonized Trauma: Memory and Identity in Lahiri’s When Mr. Pirzada Came to Dine. In 8th National Congress on New Findings. Iranian Indigenous Technologies Association. pp. (1-5).##Fanon, F. (2004). The wretched of the earth (R. Philcox, Trans.). Grove Press. (1963)##Fink, B (1956). The Lacanian subject: between language and jouissance. Princeton University Press.##Genette, G. (1983). Narrative discourse: An essay in method (J. E. Lewin, Trans.; Vol. 3). Cornell University Press.##George, S. (2016). Trauma and race: A Lacanian study of African American racial identity. Baylor University Press.##Jones, E., & Wessely, S. (2006). Psychological trauma: A historical perspective. Psychiatry, 5(7), 217-220. https://doi.org/10.1053/j.mppsy.2006.04.011##Kim, S. J. (2012). Introduction: Decolonizing narrative theory. Journal of narrative theory, 42(3), 233-247. https://doi.org/10.1353/jnt.2013.0002## Luckhurst, R. (2008). The trauma question. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203607305##Mbembe, A. (2010). The colony: Its guilty secret and its accursed share. Terror and the Postcolonial, 27-54.##Mehrvand, A., & Zoleykani, F. (2012). The Study of Narrator’s Function in Chinua Achebe’s Things Fall Apart in the Light of Postcolonial Narratology. Research in Contemporary World Literature, 16(4), 69-89.##Pourgharib, B. (2021). Exploring the Elements of Literary Modernism in an Artist of the Floating World by Kazuo Ishiguro Based on the Peter Childs’ Patterns. Biannual Journal of Narrative Studies, 5(9), 59-89.##Pourgharib, B., Mahdavinataj, H., & Rezaei Talarposhti, A. (2019). Transrealism: A Method of Narrative (The World as the Mankind’s Plaything: A Transrealistic Reading of Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle). Biannual Journal of Narrative Studies, 3(5), 49-69.##Pourgharib, B., Pourya Asl, M., & Esmaili, S. (2023). Decolonized Trauma: Narrative, Memory and Identity in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah. Arcadia, 58(1), 16–34. https://doi.org/10.1515/arcadia-2023-2005.##Rogers, N. (2004). The representation of trauma in narrative: A study of six late twentieth century novels University of Warwick]. http://webcat.warwick.ac.uk/record=b2083733~S15##Rothberg, M. (2008). Decolonizing trauma studies: A response. Studies in the Novel, 40(1/2), 224-234.##Schönfelder, C. (2013). Wounds and words: childhood and family trauma in romantic and postmodern fiction. Verlag.##Sütterlin, N. A. (2020). History of trauma theory. In C. Davis & H. Meretoja (Eds.), The Routledge companion to literature and trauma (pp. 11-22). Routledge.##Talaei Zadeh, S., Panaghi, L., & Hosseini, M. (2017). The Study of Self-Narration of Patients with Schizophrenia Based on Genette's Structural Analysis theory. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23(3), 336-347.##Visser, I. (2014). Trauma and power in postcolonial literary Studies. In M. Balaev (Ed.), Contemporary approaches in literary trauma theory (pp. 106-129). Palgrave Macmillan.##Ward, A. (2015). Postcolonial traumas: Memory, narrative, resistance. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137526434##Yun, L. (2014). History and Counter-memory in Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies. Reviews of Literature, 1(7), 1-6.##