تحلیل گفتمان نشانه معناشناسی پدیداری تن نگاشته عشق در نگاره های دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد تمام زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jlc.2023.391835.1553

چکیده

تن نگاشته در شرق، کارکرد نمادین نگاره های منقوش بر تن سوژه می باشد. حضور آیینی سه نقطه منقوش شده با کارکردی عرفانی بر دست سوژه به مثابه پیمان غیر‌مدالیته نمایانگر مُهری است که هستی بر تن سوژه می زند. در فرایند تنشی-عاطفی، تن سوژه در وضعیت تکانه ای به جسمانه ای تبدیل شده که مرکز تولید انرژی است. سوژه در عبور از خود برای رسیدن به هاله معنایی عشق در وضعیت استعلایی قرار می گیرد. در این فضای خلسه گفتمان؛ تن ارجاعی و عینی نامرئی گردیده و نقطه های عرفانی در زمان شوشی نظام نامتعینی را بر تن سوژه هویدا می سازند. سوژه شوشگر در انفصال و گریز از وضعیت شناختی براثر جهش دازاینی با روح جهان هستی گره خورده و بوش را از درون تجربه می نماید. بر اثر استحاله گفتمانی؛ تن نگاشته پدیداری با تن هستی تطبیق یافته و سوژه در لحظه بارقه با هبوط و اتصال به فضای چند وجهی از عشق، هستی حضور خویش را بازتعریف می سازد. سوژه برای خروج از نقصان معنایی خویش در یک سیر سلوکی، بدون مقاومت در برابر هستی، وجه تعینی خود را واگذار می‌کند. همه چیز در یک همگونی و همایی مانند یک سمفونی پیش میرود. هدف پژوهش ادراک نظام معنایی سلوکی در تن نگاشته آیینی سه نقطه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سوژه شوشی در سطح ژرف ساخت گفتمان بر اثر رخدادگی معنا در یک ارتباط عرفانی و مسلکی؛ بوش را از درون تجربه نموده و به تطبیق با هستی حضور عشق متصل می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ایران‌زاده، ن.، شعیری، ح.ر.، و آرین، ن.ا. (1400). تحلیل نشانه معناشناختی کنش استعلایی: مطالعۀ موردی رمان سکه‌های که سلیمان یافت اثر رهنورد زریاب. نقد زبان و ادبیات خارجی، 27، 13ـ 36.##پاکباز، ر. (1383). دایره‌المعارف هنر. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.##پیپلز، ج.، و بایلی، گ. (1395). نقاشی، خال‌کوبی و نقش‌اندازی بر بدن. برگردان: پ. جوزانی. انسان‌شناسی و فرهنگ.##حسینی، س.س. (1390). تاریخ کامل ایلام. تهران: نشر کیهان.##دلاوری، م. (1390). بررسی مفاهیم و نقوش وشم‌ها روی بدن از دیرباز تاکنون در منطقۀ خوزستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. گروه نقاشی. دانشکدۀ هنر و معماری تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی.## دهخدا، ع.ا. (1377). لغت‌نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##رضایی، ر. (1395). نظام روایی گفتمان در ادبیات داستانی معاصر ایران در چارچوب رویکرد نشانه معناشناسی. رسالۀ دکتری زبان‌شناسی همگانی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.##سبزکار، ا. (1396). مرلوپونتی و روش تحلیل آثار نقاشی. تهران: هرمس.##شعیری، ح.ر. (1385). تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان. تهران: سمت.##شعیری، ح.ر. (1381). مبانی معناشناسی نوین. تهران: سمت.##شعیری، ح.ر. (1391). تحلیل نشانه معناشناسی خلسه در گفتمان ادبی. پژوهش‌های ادبی، 36، 129.##شعیری، ح.ر. ( 1391). نشانه معناشناسی دیداری. تهران: سخن.##صاحبی، س. (1398). تحلیل نشانه معناشناختی نظام‌های گفتمانی گلستان سعدی. پایان نامۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی همگانی. تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.##صیاد، ع.ر. (1395) تعلیم و تربیت تجسدیافته. پژوهش هنر، 15، 3.##عابدینی، گ.، و حیدری، ا. (1396). بررسی تطبیقی نقش اژدها در تاتو ایران و چین. پژوهش در هنر و علوم انسانی، 6، 24.##عباسی، ع. (1395) نشانه معناشناسی روایی مکتب پاریس. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.##علوی‌تبار، ه. (1385). شگفتی وجود و رسالت فیلسوف از دیدگاه مرلوپونتی. پژوهشنامۀ ادبیات و علوم انسانی، 50، 107##فاتحی قهفرخی، م. (1387). بررسی سیر تحلیلی نقوش وشم در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی. دانشکدۀ هنر و معماری تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی.##فاضلی، م.ت.، و حاجیان، س. (1398). بررسی ارتباط بین نقش‌مایه‌های عیلامی و نقوش خال‌کوبی متداول در منطقۀ خوزستان. پیکره، 15، 24.##کارمن، ت. (1390). مرلوپونتی. ترجمۀ م. علیا. تهران: ققنوس.##گرماس، آ. ژ. (1398) نقصان معنا. ترجمه و شرح ح.ر. شعیری. تهران: علم.##مرلوپونتی، م. (1375). در ستایش فلسفه. ترجمۀ س. هومن. تهران: نشر مرکز.##معین، م.ب. (1394). معنا به‌مثابۀ تجربۀ زیسته. تهران: سخن.##مولوی بلخی، ج. (1363). مثنوی معنوی. تهران: مولی.##Abasi, A. (2016). Narrative semio-semantic of Paris school. Shahid Beheshti University.##Abedini, G., & Heidari, A. (2017). A comparative study on the role of dragon in Iran and China's tattoos. Studies in Art and Humanities, 6, 24.##Alavi Tabar, H. (2006). The significance of being and the aim of philosopher from the perspective of Merleau Ponty. Studies in Literature and Humanities, 50, 107.##Baldwin, Th. (2004). Maurice Merleau-Ponty: basic writing, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.##Carmen, T. (2011). Merleau Ponty (translated into Farsi by M. Alia). Qoqnoos.##Cuyper, C., & Perez-Cotaps, M. L. (2010). Dermatologic complications with body art:##Dehkhoda, A. A. (1998). Dictionary. Tehrani University Press.##Delavari, M. (2011). Concepts and paintings on body since the ancient time in Khozestan. MA Thesis, Painting Department, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran Branch.##Fatehi Ghahfarakhi, M. (2008). Analyzing the paintings and drawings in Iran. MA Thesis, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran.##Fazeli, M. T., Hajian, S. (2019). Analyzing the relationship between the themes and common tattoos in Khozestan. Corpus, 15, 24.##Fontanille, J. (1987). Le savoir partagé: sémiotique et théorie de la connaissance chez Marcel Proust (Vol.). John Benjamins Publishing.##Fontanile, J.(2004). Figres du corp. Maisonneuve & Larose.##Fontanille, J. (2004). Soma et séma: Figures du corps. Maisonneuve & Larose.##Fontanille, J. (Ed.). (1991). Le discours aspectualisé: actes du colloque" Linguistique et sémiotique I" tenu à l'Université de Limoges du 2 au 4 février 1989 (Vol. 1). John Benjamins Publishing.##Garmes, A. Zh. (2019). The error of meaning (translated into Farsi by H. R. Shaeeri). Elm.##Greimas Algirdas, J. (1987). De l’imperfection. Perigueux, Fanlac.##Greimas, A. J. (1983). Du sens II. Seuil.##Grene, M. (1993). The aesthethic dialogue of Sartre and Merleau-Ponty. In Johnson (ed), The Merleau-Ponty Aesthethic Reader. The Northwestern University.##Grishman, R. (1964). Persia, from the Origin to Alexander the Great.##Hillenbrand, R. (2000). Persian painting. London.##Hosseini, S. S. (2011). A history of Ilam. Keyhan.##http://iranlegalmedicine.blogfa.com.##Iranzadeh, N., Shaeeri, H. R., & Arian, N. A. (2021). A semio-semantic analysis of transcendental agency: the case of Coins Solomon Found written by Rahnavard Zaryab. Language and Foreign Literature Criticism, 27, 13-36.##Landowski, E. (2004). Passions sans nom: essais de socio-sémiotique III. Presses Universitaires de France.##Landowski, E. (2005). Les interdictions risquées. Plum##Merleau Ponty, M. (1996). Praising philosophy (translated into Farsi by S. Hooman). Markaz.##Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenology de la perception. Gallimard.##Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. Routledge.##Moeen, M. B. (2015). Meaning as experienced living. Sokhan.##Molavi Balkhi, J. (1984). Masnavi Manavi. Moli.##Pakbaz, R. (2004). Dictionary of art. Farhang Moaser.##Peoples, J., & Bailey, G. (2016). Painting, tattoo, and drawing on body (translated into Farsi by P. Jouzani). Anthropology and Culture.##Rezaee, R. (2016). Discourse of fiction in contemporary Iran through semio-semantic approach. PhD Dissertation of General Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran.##Sabzkar, R. (2017). Merleau Ponty and the method of analyzing painting. Hermes.##Sahebi, S. (2019). Semio-semantic analysis of discourse in Sa'adi's Golestan. PhD Dissertation of General Linguistics, Tehran, Research Institute of Humanities and Cultural Studies.##Sayad, A. R. (2016). A manifested education. Art Studies, 15, 4.##Shairi, H. R. (2002). The principles of modern semantics. Samt.##Shairi, H. R. (2006). Semio-semantic analysis of discourse. Samt.##Shairi, H. R. (2012). Semio-semantic analysis of void in literary discourse. Literary Studies, 36, 129.##Shairi, H. R. (2012). Visual semio-semantic. Sokhan.##Tarasti, E. (2009). Fondements de la sémiotique existentielle. L Harmattant,##Tattoos, Piercings and Permanent Make up. springer.##