تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان وادبیات انگلیسی -دانشکده علوم انسانی- دانشگاه گلستان- گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه گلستان

3 استادیار زبان وادبیات انگلیسی- دانشگاه گلستان

چکیده

نویسندگان با توجه به نیاز‌های جهان جدید، در شیوۀ داستان‌پردازی واقع­گرایی تغییراتی داده‌اند. برخی آثار ادبیِ پس از جنگ، با دوری از واقعیت و عالم واقع، بر پوچی زندگی امروزی صحه می­گذارند. رودی راکر، مبدع تراواقع­گرایی، در مانیفست خود اذعان داشت که در جنبش مذکور، خصیصه­های فانتزی و علمی ـ تخیلی، مبتنی بر مؤلفه­های دنیای واقع، با هم ممزوج شده­اند. اختراعات عجیب علمی، موجودات فضایی و ماورایی، جهان­های موازی و حوادث غیرعادی ازجمله مواردی هستند که در این‌گونه آثار یافت می­شوند. علاوه‌بر این، نقد اجتماعی، به‌واسطۀ طنز و به‌سخره­ گرفتن حماقت­ها و نابخردی­های بشر، از دیگر ویژگی‌های پراهمیت تراواقع­گرایی است. فراداستان شیوه­ای روایی در داستان­های پست­مدرن است و در آثار تراواقع­گرایانه نیز یافت می­شود. در این‌گونه روایت­ها، نویسنده به مصنوع بودن داستان خود اصرار دارد. رمان گهوارۀ گربهاثر کرت وانه­گت مشحون از مؤلفه­های جنبش تراواقع‌گرایی است. این رمان ماجرایی پایان­دنیایی را به‌تصویر می­کشد. کرت وانه­گت از ویژگی­های علمی ـ تخیلی، فانتزی، و طنز و کنایه به‌مثابۀ ابزاری برای بیان سرکوب اقدامات ضدانسانی استفاده کرده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تراواقع‌گرایی، به بررسی رمان گهوارۀ گربه می­پردازد و بر این مهم تأکید می­کند که نویسندۀ تراواقع­گرا از یک طرف ویژگی‌های روایت واقع­گرایانه را نمایش می­دهد و از طرف دیگر، با به‌کارگیری ویژگی­های روایت علمی ـ تخیلی، فانتزی و پایان­دنیایی، فضایی را ایجاد می­کند که از مرز واقعیت دور می­شود. این عوامل در روایت، موجب به‌وجود آمدن حالت خاص تعلیق در مرز واقعیت و غیرواقعیت می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


- حرّی، ابوالفضل (1384). «نظریۀ شخصیت: واقع­گرایی در مقابل نشانه­شناسی». زیباشناخت.ش12. صص161-  199.
- حسن­پور آلاشتی، حسین و مریم احمدناطقی (1396). «کارکرد نظریۀ ʼزمان در روایتʻ ژرار ژنت در تحلیل رمان همسایه‌ها». مطالعات نظریه و انواع ادبی. ش5. صص7- 28.
- حسن­پور، هیوا و آزاده اسلامی (1395). «وحدت راوی­ها در رمان منِ او و خلق مضمون عرفانی (با تکیه بر مؤلفه­های پسامدرن)». ادبیات پارسی معاصر. ش3. صص۹۹- ۱۲۲.
- وانه­گت جونیر، کرت (1393). گهوارۀ گربه. ترجمۀ مهتاب کلانتری و منصوره وفایی. چ۳. تهران: ثالث.
- یزدانجو، پیام (1394). ادبیات پسامدرن. چ۵. تهران: نشر مرکز.
- یعقوبی جنبه­سرایی، پارسا و خدیجه محمدی (1396). «مستندنمایی و تعلیق مرز واقعیت و داستان در روایت­های پسامدرن (با تکیه بر رمان آزاده خانم و نویسنده­اش)». دوفصلنامۀ روایت­شناسی.ش2. صص157- 184.
- Abrams, M.H. and G.G. Harpham (2012). A Glossary of Literary Terms. 10th Edition. Boston: Cengage Learning.
- Babaee, R. et al. (2014). “The Tyranny of Cybernetics in Kurt Vonnegut’s Player Piano”. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. Vol. 3. pp. 195-201.
- Baym, Nina (Ed.) (2003). The Norton Anthology of American Literature. 6th Edition. New York & London: W.W. Norton & Company. Inc.
- Booker, M.K. (2001). Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War:American science fiction and the roots of postmodernism, 1946- 1964. California: Greenwood Publishing Group.
- Borchardt, E. (2007). “Genetic Memory and Hermaphroditism: Trans- Realism in Eugenides’s Middlesex”. Faculty Working Papers. Paper 12.
- Broderick, D. (2000). Transrealist Fiction: Writing in the Slipstream of Science. London: Greenwood Publishing Group, Inc.
- Castro, J.L. (1994). “The Narrative Function of Kilgore Trout and His Fictional Works in Slaughterhouse- Five”. Revista Alicantina de Estudios Ingleses. Vol. 7. pp. 115-122.
- Evans, A.B. (1999). “The Origins of Science Fiction Criticism: From Kepler to Wells”. Science Fiction Studies. Vol. 26. pp. 163- 186.
- Farrell, S. E. (2008). Critical Companion to Kurt Vonnegut: A Literary Reference to His Life and Work. New York: Infobase Publishing. 
- Garcia, P. (2015). Space and the Postmodern Fantastic in Contemporary Literature. New York & London: Routledge.
- Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. Trans. Jane E.lewin. Ithaca: Cornell University Press.
- Lee, C.T. (1991). “Fantasy and reality in Kurt Vonnegut’s slaughterhouse five”. English Language and Literature. Vol. 37. pp. 983-991.
- Nadernia, V. (2018). “Transrealism: In Pursuit of Social Change and Collective Justice in Huxley’s Brave New World”. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies. Vol. 24. pp. 71-81.
- Nandorfy, M.J. (1991). “Fantastic Literature and the Representation of Reality”. Vol. 16. pp. 99-112.
- Rodríguez, F.C. (1996). “There Is a Story to Go with every Figure in the Picture: Kurt Vonnegut Talks about Science, Fiction, and Dystopia”.  Atlantis. Vol. 18. pp. 477- 485.
- Rucker, R. (1983). “A Transrealist Manifesto”. The Bulletin of the Science Fiction Writers of America, 82. pp. 1-3.
 -_________ (2005). “Seek the Gnarl”. Journal of the Fantastic in the Arts. Vol. 16. pp. 6-20.
- __________ (2010). “New Futures in SF”. From www.rudyrucker.com [10 July 2018].
- Sieber, S.L. (2008). “Fantastic Interpretations of Time in Juan Rulfo’s Pedro Paramo, Julio Cortazar’s Rayuela and Jose Lezama Lima’s Paradiso: A Modern Continuity of the Baroque”. Hispania. Vol. 91. pp. 331-341.
- Stableford, B. (2005). The A to Z of Fantasy Literature. Lanham: The Scarecrow Press, Inc.
- Steble, J. (2015). “The Role of Science Fiction within the Fluidity of Slipstream Literature”. Acta Neophilologica. Vol. 48. pp. 67-86.