نویسنده = علی تقی زاده
ظرفیت‌‌شناسی نقد فرهنگی روایت (پی‌آمد)

دوره 4، شماره 8، آبان 1399، صفحه 112-75

علی تقی زاده


ظرفیت‌شناسی نقد فرهنگی روایت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 99-71

علی تقی زاده