مطالعة مؤلفة تمرکززدایی در آثار تصویری‌تألیفی پسامدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران.

2 گروه ارتباط تصویری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران.

چکیده

گفتمان پسامدرن در کتاب­های تصویری در محاورة بین مسائل جهانی و محلی عموماً با واقعیت­های اجتماعی و اخلاقی و چندفرهنگی بیان شده است. درمجموع گفتمان پسامدرن در مسیر تمرکززدایی قرار دارد و این مؤلفه در فرایند متون دیداری زمینه‌ساز پرسش­های فلسفی است؛ پرسش­هایی که حضور مخاطب را به‌عنوان عاملی دیگر در چندفاعلیتی شدن کتاب­های تصویری رقم می­زند. درنتیجه در این کتاب­ها که براساس دیدگاه تقابلی شکل گرفته­اند، هیچ فردیت متمرکزی دیده نمی­شود و تعامل اساسی­ترین هدف در این کتاب­هاست. هدف این پژوهش یافتن شیوه­هایی است که تصویرگرمؤلف از آن‌ها به‌عنوان تمهیداتی در تمرکززدایی متن دیداری بهره می­برد. این شیوه­ها شامل کادربندی و فضاسازی، سازه­های روایی و پویای تخیلی، شکست و انسداد زمانی و مکانی و منطق سوررئالیستی است که منجر به ایجاد تعامل در گفتمان پسامدرنیستی موجود شده و زمینه­های پرسش­ها و پژوهش­های فلسفی را فراهم آورده است. بر همین اساس، کتاب صداهایی در پارک اثر آنتونی براون، به‌عنوان متغیر پژوهش، بررسی و در این میان، مثال­هایی از آثار مشابه نیز برای درک بهتر موضوع ارائه شده است. سؤال این است که مؤلفه­های تمرکززدا به‌وسیلة تصویرگر چگونه در تصویرسازی نمایان می­شوند.  
 
 

کلیدواژه‌ها


ـ بابک معین، مرتضی (1394). معنا به‌مثابة تجربة زیسته. تهران: سخن.
ـ برت، تری (1394). نقد هنر. ترجمة کامران غبرائی. تهران: کتاب نشر نیکا.
ـ براون، آنتونی (1397). در پارک چه صدایی می شنوی؟. ترجمة فاطمه حقی تاوند.
تهران: گاج.
ـ تن، شون (1387). درخت قرمز. ترجم لیدا کاووسی. تهران: نشر نی.
ـ رشیدیان، عبدالکریم (1394). فرهنگ پسامدرن. تهران: نشر نی.
ـ شعیری، حمیدرضا (1392). تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان. تهران: سمت.
ـ لیوتار، ژان‌فرانسوا (1381). وضعیت پست‌مدرن. ترجمة حسینعلی نوذری. تهران: گام نو.
ـ ملپاس، سایمن (1389). ژان‌فرانسوا لیوتار. ترجمة قمرالدین بادیردست. تهران: نشر نی.
ـ وارد، گلن (1383). پست‌مدرنیسم. ترجمة قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی. تهران: نشر نی.
ـ ویتگنشتاین، لودویگ (1380). پژوهش‌های فلسفی. ترجمة فریدون فاطمی. تهران:
 نشر مرکز.
ـ هیکس، استیون رونالد کریگ (1391). تبیین پست‌مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو. ترجمة حسن پورسفیر. تهران: ققنوس.
ـ یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس (1397). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
- Browne, A. (2000). Willy`s Pictures. London: Walker Books Ltd.
- Clement, L.D. (2013). "On Beyound the Z"   https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/online/interarts/pdf/03_Clement.pdf
- Gonsalves, R. (2015). Imaging A World. New York: Simon & Schuster.
- Salisbury, M. (2008). "The Artist and the Postmodern Picturebook" in Postmodern Picturebooks, Play, Parody, and Self-Referentiality. by Routledge, Taylor & Francis. pp. 22-40.