دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آذر 1398 
مطالعة مؤلفة تمرکززدایی در آثار تصویری‌تألیفی پسامدرن

صفحه 213-185

مسعود مجاوری آگاه؛ مجتبی اللهیاری؛ حمیدرضا شعیری


نشانه‌های اضطراب در رمان درخت انجیر معابد

صفحه 239-215

آذر اکبرزاده ابراهیمی؛ فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی؛ پدرام میرزایی