دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 1-163 
انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

صفحه 66-41

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید