دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آبان 1401، صفحه 555-1 
روایت سازی کرونوتوپیک در ادبیات نمایشی:

صفحه 466-429

10.22034/jlc.2021.280848.1370

بهروز محمودی بختیاری؛ الهام ابراهیمی ناقانی